Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Evidensbaserade metoder Evidensbaserade metoder – databaser för socialt arbete

Evidensbaserade metoder – databaser för socialt arbete

Metodguiden för socialt arbete är en webbaserad informationstjänst om det vetenskapliga kunskapsunderlaget för åtgärder och bedömningsmetoder som är eller kan bli aktuella för socialt arbete i Sverige. The Campbell Library är en databas med systematiska översikter inom områdena socialt arbete, kriminalvård och utbildning.

​Metodguiden för socialt arbete

Socialstyrelsens metodguide är en webbaserad informationstjänst om det vetenskapliga kunskapsunderlaget för åtgärder och bedömningsmetoder som är eller kan bli aktuella för socialt arbete i Sverige.

Metodguiden knyter an till Socialstyrelsens övergripande uppdrag om att stödja socialt arbete att bli evidensbaserat. Syftet är att presentera vad som fungerar bättre respektive sämre och att också göra den vetenskapliga informationen förståelig och tillgänglig för Socialstyrelsens målgrupper.

Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar vissa åtgärder eller bedömningsinstrument framför andra.

Metodguiden ska vara ett stöd vid beslutsfattande om vilka åtgärder och standardiserade bedömningsinstrument som ska införas eller börja användas. Ett standardiserat bedömningsinstrument är ett formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ i form av numerär eller verbal skala. Kan vara intervjuformulär, skattningsformulär, självskattning eller observationsformulär.

Det är viktigt att vara medveten om att resultat från forskning som presenteras handlar om grupper av individer. Vid beslut i enskilda ärenden ska annan information och kunskap vägas in.

Socialstyrelsen. Metodguide för socialt arbete

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har regeringens uppdrag att utvärdera olika metoder inom vården och omsorgen ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv.
SBU ger ut kunskapsöversikter där bästa tillgängliga vetenskapliga underlag presenteras för olika undersökta områden. I rapporterna beskrivs vilka behandlingsmetoder som gör bäst nytta och minst skada.
Utgångspunkten är att ta fram ett opartiskt och vetenskapligt underlag för professionella inom vården inför beslut om val av exempelvis metoder. Arbetsmetoden för dessa granskningar är systematisk kunskapsöversikt som är en strukturerad och transparent metod för att samla in, välja ut, granska och sammanfatta forskning om en avgränsad fråga.

The Campbell Library

Campbell Collaborations är ett internationellt nätverk av forskare och praktiker som gör systematiska översikter inom områdena socialt arbete, kriminalvård och utbildning. De systematiska översikterna går att hitta i databasen the Campbell Library.

Campbell Collaboration. The Campbell Library

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd