Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman God kvalitet i vård och omsorg

God kvalitet i vård och omsorg

För att uppnå god kvalitet krävs att vården och omsorgen baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården och omsorgen behöver även ges utifrån individens specifika behov och förutsättningar.

 

För att uppnå god kvalitet krävs att vården och omsorgen baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

En kunskapsbaserad vård och omsorg innebär att

 • den bästa tillgängliga kunskapen används
 • personalen har relevant kompetens och erfarenhet som behövs för att klara uppgifterna
 • hälso- och sjukvårdspersonal uppfyller de behörighetskrav som finns
 • tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet
 • personalens erfarenheter tas tillvara.

Centrala regler och rekommendationer inom kunskapsbaserad vård och omsorg

 • Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), särskilt 2, 2 a och 2 e §§
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659), särskilt 4 kap. och 6 kap. 1 §
 • Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 3 kap. 3 §
 • Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2007:17) om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer
 • Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

En individanpassad vård och omsorg

För att uppnå god kvalitet krävs att vården och omsorgen ges utifrån individens specifika behov och förutsättningar. Individanpassad vård och omsorg innefattar bland annat helhetssyn, samordning, självbestämmande, delaktighet, frivillighet och integritet.

En individanpassad vård och omsorg innebär att

 • bedömningar och åtgärder inom hälso- och sjukvården respektive insatser inom socialtjänsten görs utifrån en helhetsbedömning av den äldres situation och behov
 • personalen och den äldre har förtroende för varandra
 • kommunikationen mellan professionen och den enskilde präglas av ömsesidighet och dialog
 • personalen involverar den äldre i utredning, beslutsfattande, planering, genomförande och uppföljning av vården och omsorgen
 • den äldre får tydlig, anpassad och tillgänglig information
 • personalen ser den äldre som en jämbördig part
 • den äldre blir respekterad som en kompetent individ
 • det finns möjlighet att få kulturellt och etniskt anpassad vård och omsorg
 • den äldre ges möjlighet till en meningsfull tillvaro
 • den äldre ges möjligheter till egna val
 • den äldre får behålla sin värdighet
 • vården och omsorgen är samordnad
 • närstående involveras om den äldre själv önskar det.

Centrala regler och rekommendationer inom individanpassad vård och omsorg

 • Hälso- och sjukvårdslagen (2010:659), särskilt 2, 2 a, 2 b och 3 f §§
 • Patientlagen (2014:821), särskilt 3-9 kap.
 • Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 5 § och 5 kap. 4-5 §§
 • Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:13) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, särskilt allmänna råd till 6 kap. 2 §

En säker vård och omsorg

För att uppnå god kvalitet krävs att vården och omsorgen är säker och att riskförebyggande verksamhet förhindrar skador.

En säker vård och omsorg innebär att

 • vården och omsorgen genomför systematiskt riskförebyggande arbete
 • vården och omsorgen utformas så att den äldre skyddas från fysiska, psykiska och ekonomiska övergrepp
 • socialtjänstens ärendehantering är rättssäker
 • personalen har rätt utbildning och behörighet
 • vården och omsorgen ges med adekvat vårdhygienisk standard
 • den äldre upplever vården och omsorgen som trygg
 • vården och omsorgen håller tillräcklig materiell standard med den tekniska utrustningen som behövs i ändamålsenliga lokaler
 • vården och omsorgen är samordnad.

Centrala regler och rekommendationer inom säker vård och omsorg

 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659), särskilt 3 kap. 1-10 §§
 • Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 2 kap. 7 § och 14 kap. 2-7 §§
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, särskilt allmänna råd till 6 kap. 2 §
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd(SOSFS 2011:5) om lex Sarah
 • Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2007:17) om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer
 • Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

En tillgänglig vård och omsorg

För att uppnå god kvalitet krävs att vården och omsorgen är tillgänglig och ges i rimlig tid. Det krävs också att den som har det största behovet av vård ges företräde.

En tillgänglig vård och omsorg innebär att

 • rätt vård och omsorg ges vid behov och i rätt tid
 • vård och omsorg är tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ekonomiska förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller funktionsnedsättning
 • vård och omsorg är geografiskt tillgänglig
 • informationen och kommunikationen är lättåtkomlig, begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov
 • lokalerna är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar.

Centrala regler och rekommendationer inom tillgänglig vård och omsorg

 • Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), särskilt 2 a och 3 g §§
 • Förordningen (2010:349) om vårdgaranti
 • Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 3 kap. 3 §

En jämlik vård och omsorg

För att uppnå god kvalitet krävs att vården och omsorgen erbjuds och fördelas på lika villkor för alla.

En jämlik vård och omsorg innebär att

 • alla människor behandlas likvärdigt oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, ekonomiska förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
 • vården och omsorgen ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet
 • den som har det största behovet av vård ges företräde
 • utbudet av verksamheter i kommuner och landsting/regioner ger förutsättningar för en likvärdig tillgång till vård och omsorg

Centrala regler och rekommendationer inom jämlik vård och omsorg

 • Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), särskilt 2 a och 3 g §§
 • Förordningen (2010:349) om vårdgaranti
 • Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 3 kap. 3 §
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser