Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Att införa IBIC

Chansen att lyckas väl med att införa arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, i en verksamhet ökar om verksamheten har kunskap om implementering. Implementering innebär att särskilda tillvägagångssätt används för att införa nya metoder i en verksamhet.

​Vid ett införande av Individens behov i centrum, IBIC, är det viktigt att vara medveten om att även andra delar i verksamheten som exempelvis ledningssystem, resursfördelningssystem och lokala riktlinjer kan komma att behöva ändras.

Kunskap om implementering ökar chanserna att lyckas med förändringsarbete
Begreppet implementering innebär att särskilda tillvägagångssätt används för att införa nya metoder i en verksamhet.

För att lyckas med implementering behöver de nya metoderna användas på det sätt som det var avsett och med varaktighet. Med kunskap om implementering genomförs en betydligt större andel förändringsarbeten jämfört med om kunskapen saknas. Ibland kan det ta flera år innan en ny metod har integrerats och blivit en del av det ordinarie arbetet. Forskare brukar tala om två till fyra år.

Implementeringsprocessens fyra faser

Implementeringsprocessen kan beskrivas med fyra faser. Nedan ges det exempel på vad som kan vara värt att tänka på i varje fas utifrån en implementering av IBIC.

Behovsinventering av IBIC

Verksamheten behöver ta ställning till hur väl IBIC svarar mot behovet av ett förändrat arbetssätt. För att ta ställning till om IBIC ska implementeras i verksamheten behöver man oftast beskriva nuläget i verksamheten. Beskrivningen av nuläget kan senare vara användbart vid en utvärdering av införandet av IBIC. Efter att behovsinventeringen och nulägesbeskrivningen har gjorts fattas även ett formellt beslut av verksamhetens ledning om att införa IBIC. 

Införande av IBIC

I planeringen av införandet av IBIC är det särskilt viktigt med ett organisatoriskt stöd och ett aktivt och funktionellt ledarskap. Konkret kan det till exempel handla om:

  • Ansvarsfördelning. Vad är den utbildade processledarens ansvar? Vad är ledningens ansvar? Det handlar om att skapa enighet om mål och förankra i andra delar av verksamheten än de som blir direkt berörda av förändringen.
  • Ta fram en handlingsplan. En handlingsplan är den plan som styr arbetet och innehåller av de olika aktiviteter som ska göras.
  • Kommunicera om förändringsarbetet. Vilka berörda behöver ta del av information gällande förändringen? Hur ska denna information nå ut?
    Identifiera nyckelpersoner. Nyckelpersoner är viktiga i en implementering. Fundera kring vilka frågor som är viktiga att samverka kring och vilka roller som behöver vara med i samverkan när IBIC ska införas.
  • Utbildning i IBIC. Utbildning i arbetssättet IBIC kommer vara en viktig del i implementeringen. Det handlar om att få ut information till berörda och utbilda personal som ska arbeta med det nya arbetssättet.

Användning av IBIC

I det korta perspektivet upplevs IBIC för de flesta som mer tidskrävande än tidigare eftersom de långsiktiga vinsterna inte är synliga inledningsvis. I detta skede har arbetsledningen en avgörande betydelse för om förändringsarbetet ska lyckas eller inte. Utöver arbetsledningens betydelse är två andra faktorer viktiga för att driva förändringsarbetet framåt:

  • Handledning inom ramen för det ordinarie arbetet.
  • Uppföljning av programtrohet och metodtrohet, det vill säga följsamhet i IBIC.
Att göra uppföljning när IBIC har börjat användas syftar även till att tydliggöra förändringar och skapa motivation hos användarna. Det ger också underlag för kontinuerlig förbättring av arbetssättet.

Vidmakthållande av IBIC

När IBIC är implementerat så att alla använder det återstår det långsiktiga arbetet med att säkra att arbetssättet används som tänkt över tid. Vidmakthållandet börjar redan i fas ett. Om man misslyckas i något av stegen är det svårare att hålla fast vid arbetssättet. Att komma ihåg att implementeringen är en långsiktig process underlättar att införandet lyckas över tid. Regelbundna uppföljningar kan göras för att påvisa mätbara skillnader, det vill säga att IBIC har gett de effekter som det var tänkt.

​Se hur långt andra kommuner kommit i införandet av IBIC

I Socialstyrelsens utbildningsportal kan man se hur långt olika kommuner kommit i sitt införande av IBIC inom äldreområdet och funktionshinderområdet, SoL och LSS. Du hittar det på informationssidan för IBIC processledarutbildning under Material för utbildade processledare.

Socialstyrelsens utbildningsportal

​Kontakt med andra kommuner som inför IBIC

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ett sammarbetsrum för IBIC, där du som arbetar i kommun kan komma i kontakt med andra kommuner. För att få tillgång till samarbetsrummet skicka ett meddelande till Helena Henningson (helena.henningson@skl.se) eller Anna Thomsson (anna.thomsson@skl.se).
För dig som arbetar hos en privat utförare, ta kontakt med din branschorganisation. Socialstyrelsen har för IBIC ett övergripande samråd med Vårdföretagarna, Famna och Svenska Vård.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd