Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten.

 

" "Individens behov i centrum - Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF

Vägledningen ger stöd för införande och användning av IBIC till ansvariga för verksamhet inom äldre-, anhörig och funktionshinderområdet.

IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som omfattar vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som är i behov av insatser i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Individens behov i centrum, på Socialstyrelsens webbplats

​Information om IBIC och förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Skriften beskriver regelverket för förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre och hur arbetssättet IBIC kan användas tillsammans med förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre.

Information om IBIC och förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre på Socialstyrelsens webbplats

​Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF

Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa.

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

" "Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

" "Informationsspecifikation 2016:1 för Individens behov i centrum

Informationsspecifikationen beskriver den information som hanteras inom IBIC för att dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat. Den kompletterar vägledningen Individens behov i centrum - behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med doku-mentation av individens behov utifrån ICF.

Informationsspecifikation 2016:1 för Individens behov i centrum på Socialstyrelsens webbplats