Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

IBIC för användare

Individens behov i centrum, IBIC, ger stöd till socialtjänsten att arbeta behovsinriktat och systematiskt och att dokumentera strukturerat med ett gemensamt språk.

​När du arbetar med personer som behöver stöd, behöver du information om vad personen klarar och inte klarar. Du behöver också veta vad som är viktigt för personen och hur hen tänker om sitt behov av stöd i framtiden. Med Individens behov i centrum, IBIC, används ett gemensamt synsätt och språk för att beskriva och dokumentera personens behov, resurser, mål och resultat. Det gemensamma synsättet och språket som används av både handläggare och utförare utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Med IBIC beskriver socialtjänsten individers behov på ett likvärdigt sätt i hela landet.

IBIC:s systematiska arbetssätt ger en gemensam ordning för hur information ska struktureras, dokumenteras och följas upp. Användningen av strukturerad dokumentation bidrar till att information lättare kan återanvändas och man undviker onödig dubbeldokumentation. Ett gemensamt språk som stöd för dokumentationen bidrar till minskad risk för att informationen ändrar betydelse vid återanvändning.

IBIC omfattar vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver stöd i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, oavsett insats. Det innebär att IBIC kan användas för att beskriva behov i det dagliga livet för såväl äldre personer som andra vuxna personer med funktionsnedsättningar.

Mer likvärdigt och rättssäkert med IBIC

När handläggare och utförare använder samma synsätt och språk i utredning, planering, genomförande av insatser och uppföljning blir det mer likvärdigt och rättssäkert för individen. Det gemensamma tankesättet och språket underlättar kommunikation och samarbete mellan professionella, anhöriga och individen. Därmed minskar risken för missförstånd. Individen och anhörigas delaktighet synliggörs i utredning, planering, genomförande av insats och i uppföljning. IBIC ger också stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

När behov och mål är tydligt beskrivna finns förutsättningar att välja arbetssätt och metoder utifrån individens situation så att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser. När information dokumenteras strukturerat blir det möjligt att följa upp individens resultat och värdera hur arbetssätt och metoder har fungerat. Strukturerad dokumentation kan också sammanställas och ge underlag för kvalitetsförbättringar och verksamhetsutveckling.

Barns behov i centrum, BBIC, kan användas i utredning och uppföljning av barns behov

IBIC är anpassat att omfatta vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning. Barn som utreds och får stöd hanteras inte i IBIC. Barns behov i centrum, BBIC, är ett arbetssätt som kan användas i utredning och uppföljning av barns behov.

Arbete pågår på Socialstyrelsen som syftar till att utveckla de befintliga modellerna Barns behov i centrum, BBIC, och Individens behov i centrum, IBIC, så att de kan ge stöd för att med strukturerad information beskriva behov, mål och resultat för barn med funktionsnedsättningar.

Barns behov i centrum, BBIC

Synpunkter eller frågor om språket eller beskrivningar av kategorier i ICF

Om du har synpunkter eller frågor om beskrivningar eller språket i ICF kontaktar du Socialstyrelsen via ett kontaktformulär på Socialstyrelsens webbplats.

Kontaktformuläret på Socialstyrelsens webbplats

Om du har frågor om eller synpunkter på tillämpningen av ICF i IBIC kontakta Socialstyrelsen via individensbehovicentrum@socialstyrelsen.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd