Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Individens behov i centrum, IBIC IBIC för ledning och styrning

IBIC för ledning och styrning

Individens behov i centrum, IBIC, skapar genom strukturerad dokumentation underlag till att planera, styra och besluta om resurser och insatser. Dokumentationen kan också vara ett stöd i kvalitetsutvecklingen av verksamheten.

​För att säkerställa socialtjänstens kvalitet behöver verksamheten ha kunskap om vad de beviljade insatserna ger för resultat för personerna som får insatserna. Individens behov i centrum, IBIC, skapar genom strukturerad och ändamålsenlig dokumentation en möjlighet för verksamheten att sammanställa uppgifter om individers behov, resurser, mål och resultat. Att ha kunskap om detta ger ledning och nämnd underlag för att planera, styra och besluta om resurser och insatser.

Det är viktigt både för individen och för verksamheten att veta om beslutade insatser ger önskat resultat och måluppfyllelse. Utan uppföljning går det inte att säga om individens situation förändrats. När det gäller verksamhetsuppföljning finns bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som tydliggör ansvaret för att följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

IBIC och systematiskt kvalitetsarbete

Grunden i IBIC är att med ett gemensamt synsätt och språk beskriva och dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat. Det gemensamma synsättet och språket som används av både handläggare och utförare utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Med IBIC kan individens behov i det dagliga livet beskrivas på ett likvärdigt sätt i hela landet.

Ett gemensamt språk bidrar till att alla aktörer kring individen kan kommunicera med varandra och underlättar samverkan i form av till exempel gemensam planering och teamarbete. För individen och de anhöriga blir det också tydligt vad olika aktörer bidrar med och tar ansvar för.

IBIC innebär att handläggare och utförare i socialtjänsten dokumenterar på ett gemensamt strukturerat sätt. Information som dokumenteras strukturerat gör det möjligt att följa upp individens resultat och värdera valet av insats, arbetssätt och metoder.

Strukturerad dokumentation kan sammanställas både på individ- och gruppnivå för att studera, analysera, och ta fram underlag för kvalitetsförbättring, verksamhetsutveckling och bidra till en kunskapsbaserad socialtjänst.

Insatser av god kvalitet

Socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ställer krav på att verksamheten och de insatser som ges ska vara av god kvalitet. Frågan om vad som är god kvalitet för individen behöver utgå från individens behov, förutsättningar och önskemål. Individuppföljning innebär bland annat att man tar reda på om individen har fått sina behov tillgodosedda och om insatserna präglas av ett gott bemötande, självbestämmande, delaktighet och integritet.

​Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete behövs för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna.

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns bestämmelser som tydliggör verksamhetens ansvar.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens webbplats

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd