Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Individens behov i centrum, IBIC Om Individens behov i centrum, IBIC

Om Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten.

​Arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, utgår från socialtjänstens övergripande process som beskriver de steg individen genomgår i kontakterna med socialtjänsten. Processen omfattar handläggning, genomförande och uppföljning av beslutad insats. IBIC ger stöd för att beskriva och dokumentera individens behov i sitt dagliga liv oavsett insats.

Gemensamt synsätt och språk

Med IBIC använder socialtjänsten ett gemensamt synsätt och språk för att beskriva och dokumentera personens behov, resurser, mål och resultat. Det gemensamma synsättet och språket används av både handläggare och utförare. Det utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Användningen av ICF innebär att information kan beskrivas och dokumenteras med enhetliga begrepp och bibehållen innebörd. Med IBIC beskriver socialtjänsten individers behov på ett likvärdigt sätt i hela landet.

Strukturerad dokumentation

IBIC:s systematiska arbetssätt ger en gemensam ordning för hur information ska struktureras, dokumenteras och följas upp. Användningen av strukturerad dokumentation innebär att information lättare kan återanvändas, att man undviker onödig dubbeldokumentation och att dokumentationen kan följa individen mellan olika aktörer. Ett gemensamt språk som stöd för dokumentationen innebär en minskad risk för att informationen ändrar betydelse vid återanvändning. Därmed ökar rättssäkerheten. IBIC ger stöd för både handläggare och utförare inom socialtjänsten att arbeta systematiskt och behovsinriktat med strukturerad dokumentation utifrån ICF.

Omfattar vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver stöd utifrån SoL eller LSS

IBIC omfattar vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver stöd i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, oavsett insats. Det innebär att IBIC kan användas för att beskriva behov i det dagliga livet för såväl äldre personer som andra vuxna personer med funktionsnedsättningar. IBIC ger även stöd för samtal med anhöriga för att kartlägga deras situation och behov av stöd.

Stöd för verksamhetsutveckling

Information som på individnivå dokumenteras strukturerat med fasta svarsalternativ kan även sammanställas på gruppnivå för verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling på lokal nivå. Sammanställningar på gruppnivå kan också användas för att ge underlag till styrning och ledning, evidensbaserad praktik och bidra till en mer kunskapsbaserad socialtjänst. För att strukturerad individbaserad dokumentation ska kunna samlas in och användas på gruppnivå lokalt och nationellt krävs anpassade IT-system.

Utgår från regelverket för handläggning och dokumentation

IBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, där Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ingår som en del, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ledningssystemsföreskriften). Vägledning för regeltillämpning finns bland annat i Socialstyrelsens handbok för Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

​Avgränsning

IBIC omfattar inte alla uppgifter som är nödvändiga att dokumentera i utredning, uppdrag, beställning, genomförande eller uppföljning. IBIC omfattar inte heller mallar för utredning och genomförandeplaner eller förslag på olika arbetssätt och metoder för bedömning, genomförande och uppföljning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd