Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Individens behov i centrum, IBIC Verksamhetssystem och IBIC

Verksamhetssystem och IBIC

För att stödja IT-ansvariga och verksamhetsutvecklare i arbetet med att anpassa verksamhetssystem till Individens behov i centrum, IBIC, har en informationsspecifikation tagits fram.

​För att handläggare och utförare ska kunna dokumentera uppgifter ändamålsenligt och strukturerat om individens behov, resurser, mål och resultat utifrån Individens behov i centrum, IBIC, behöver verksamhetssystem för dokumentation vara anpassade.

Som stöd för att anpassa verksamhetssystem har Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation för IBIC som riktar sig till IT-ansvariga och verksamhetsutvecklare i kommuner, hos privata utförare och idéburna utförare samt till IT-leverantörer.

Informationsspecifikationen beskriver den information som hanteras inom IBIC för att dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat och är en produkt som kompletterar vägledningen Individens behov i centrum - behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

I dokumentation är det vanligt med fritextfält och att varje profession dokumenterar utifrån sin egen roll i vård- och omsorgsprocessen. Detta innebär att det kan vara svårt att få överblick över en brukares situation, att hitta relevant information om brukaren och vara säker på att all information som behövs finns tillgänglig. Informationen kan vara svår att tolka om den inte dokumenterats entydigt.

För att ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver fritext succesivt ersättas med mer strukturerad information, det vill säga information som är sparad i en överenskommen struktur, med enhetliga begrepp, termer och klassifikationer. När dokumentationen är ändamålsenlig och strukturerad kan den användas som utgångspunkt för omsorg och vård av enskild individ, som underlag för brukarens ställningstagande, för uppföljning och rapportering på lokal, regional och nationell nivå, för att ta fram beslutsstöd, för forskning och för juridisk bedömning av den enskilda processen.

Avgränsningar för informationsspecifikationen

Informationsspecifikationen är tänkt som underlag för kravställning till kommuner och utförare för att upphandla, förändra och förvalta IT-system i syfte att uppnå en strukturerad och entydig dokumentation för IBIC. Informationsspecifikationen är även tänkt att ge IT-leverantörer bättre förutsättningar att utveckla system som stöder IBIC.

Informationsspecifikationen för IBIC omfattar inte all dokumentation som behövs för att hantera samtliga uppgifter som är nödvändiga för att utreda, utforma uppdrag, genomföra uppdrag och följa upp. För att säkerställa att uppgifter enligt lagkrav och föreskrifter hanteras används också Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS med tillhörande handbok och socialtjänstmodellerna i Nationell informationsstruktur, NI 2016:1, vid kravställning av IT-system.

Informationsspecifikationen hanterar enbart de informationsmängder som systemet hanterar utifrån IBIC. IBIC utgår från NI:s modeller för socialtjänst. Specifikationen innehåller tillämpade modeller för processer, begrepp och information med tillhörande urval ur ICF och kodverk. Urval ur ICF för IBIC är ett grundläggande urval för att täcka in de vanligaste företeelserna, och är det urval som visas i modellerna. Lokalt kan det finnas behov av att använda ett större urval, och på mer detaljerat nivå. Därför behöver ett IT-system som stöder IBIC innehålla hela ICF för att möjliggöra lokala anpassningar. För att möjliggöra sammanställning på gruppnivå av de uppgifter som dokumenteras strukturerat på individnivå utifrån IBIC kan man vid en upphandling behöva säkerställa att systemet även ger möjlighet att göra aggregering av data.

​Beställarnätverk för socialtjänsten

Många kommuner vill ha mer stöd i arbetet med att modernisera sina verksamhetssystem och öka digitaliseringen i verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har därför startat ett beställarnätverk för socialtjänstens digitala stöd.

Beställarnätverket består av en projektledning på SKL och kommunrepresentanter med kompetenser inom verksamhetsutveckling, IT-utveckling, upphandling, innovationsledning och juridik. Nätverket ska bland annat arbeta med att ta fram underlag för kommunerna inom områden de efterfrågar stöd kring, sprida exempel från kommunerna och undersöka hur socialtjänsten skulle kunna utveckla sina verksamheter med nya digitala lösningar. Alla kommuner som vill kommer kunna ta del av de material som tas fram.

Beställarnätverk för socialtjänsten på SKL:s webbplats

" "Informationsspecifikation 2016:1 för Individens behov i centrum

Informationsspecifikationen beskriver den information som hanteras inom IBIC för att dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat. Den kompletterar vägledningen Individens behov i centrum - behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med doku-mentation av individens behov utifrån ICF.

Informationsspecifikation 2016:1 för Individens behov i centrum på Socialstyrelsens webbplats

" "Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

​Gemensam informationsstruktur – verktyg för en gemensam struktur och begreppsanvändning

För att personal och system ska förstå varandra genom informationen som dokumenteras, semantisk interoperabilitet, erbjuder Socialstyrelsen verktyg för en gemensam informationsstruktur.

​Gemensam informationsstruktur – verktyg för en gemensam struktur och begreppsanvändning på Socialstyrelsens webbplats

Klassificering och koder

Med klassifikationer kan personal i vård och omsorg dokumentera information om patienter, klienter och brukare på ett systematiskt och enhetligt sätt.

Om klassificering och koder på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd