Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Nationell värdegrund för äldreomsorgen

Nationell värdegrund för äldreomsorgen

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

 

​En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. Den tydliggör värderingar och kan ses som ett etiskt förhållningssätt, som ska fungera som ett stöd för alla medarbetare i deras arbete. För att en värdegrund ska kunna vara ett sådant stöd behöver den också bli konkret – värdegrunden visar inriktningen och i det dagliga arbetet måste den rent praktiskt påverka tankar och handlingar.

Bestämmelse i socialtjänstlagen

I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser.

Bestämmelserna innebär i korthet att socialtjänstens omsorg om äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Vården och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och äldre personer ska få ett gott bemötande.

Socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Socialnämnden ska verka för att äldre personer får goda bostäder och att äldre personer som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service ska få det. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre personer som behöver särskilt stöd. Äldre personer ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Bemötande som tema på Kunskapsguiden

Bemötandet är en viktig kvalitetsfaktor för hur äldre upplever hemtjänsten. I sitt bemötande bör personalen visa lyhördhet och empati. Äldre ska ha inflytande över sin vardag och kunna åldras med integritet och bibehållet oberoende. De ska bemötas med respekt.

Bemötande som tema på Kunskapsguiden

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

 

Webbutbildning Nationell värdegrund i äldreomsorgen
 

Webbutbildningen Äldreomsorgens nationella värdegrund baseras på vägledningsmaterialet med samma namn.

 

Webbutbildningen Äldreomsorgens nationella värdegrund på Kunskapsguiden

Vägledning till stöd för att utforma lokala värdighetsgarantier

Genom lokala värdighetsgarantier kan kommunerna tydliggöra lokala service- och kvalitetsnivåer och medborgarna kan få en bättre bild av vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna ska ge ett mervärde för personerna som kommunerna vänder sig till, i jämförelse med gällande regelverk.

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas är en vägledning som kan vara ett stöd för kommuner i arbetet med lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas på Socialstyrelsens webbplats