Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Risker och förebyggande åtgärder

Risker och förebyggande åtgärder

Äldre personer är överrepresenterade i nästan alla slags olyckor, bland annat fall-, trafik- och brandolyckor. Fysiska, mentala och sociala aktiviteter bidrar till att bevara hälsa och funktionsförmåga. En god hälsa och god funktionsförmåga kan i sin tur bidra till att förebygga olyckor av olika slag.

 

​Äldre personer är överrepresenterade i nästan alla slags olyckor, bland annat fall-, trafik- och brandolyckor. Läkemedel, kemikalier och brott kan vara riskfaktorer för äldres säkerhet.

Livsstilen – kost, motion, fritidssysselsättning, stress, rökning och alkoholkonsumtion – spelar stor roll för åldrandeprocessen och tillhör det enskilda personer till stor del kan påverka själv. Fysiska, mentala och sociala aktiviteter bidrar till att bevara hälsa och funktionsförmåga. En god hälsa och god funktionsförmåga kan i sin tur bidra till att förebygga olyckor av olika slag.

Det är inte bara åldrandet i sig som påverkar risken för skador. När det gäller omgivningsfaktorer – till exempel trafikmiljö och byggnader – är individens möjlighet att påverka mindre. Där finns i stället ett uttalat samhällsansvar.

Med åldern ökar riskerna för skada. En person med nedsatt förmåga att gå löper större risk att skada sig både vid fall, vid en brand eller i trafiken. Generellt gäller att ju fler riskfaktorer, desto större risk för skada.

Fallolyckor

Vid fallolyckor är det själva fallet som är den mest avgörande faktorn för fysisk skada. Därför anses det mest effektivt att försöka förebygga fall. Flera studier har utvärderat insatser som syftar till att minska antalet fall bland äldre personer.

Trafikolyckor

En majoritet av de fotgängare och cyklister som omkommer i trafiken är 65 år eller äldre. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten pågår kontinuerligt och många åtgärder leder till bättre säkerhet för de äldre, utan att vara specifikt riktade mot dem.

Brandolyckor

Hälften av dem som omkommer vid brand är äldre än 65 år. Det finns en hel del kunskap om risk- och skyddsfaktorer rörande brand i bostäder, men brandskyddet behöver stärkas.

Drunkningsolyckor

Nästan hälften av alla som drunknar är äldre personer. Det saknas studier som specifikt rör äldre personer som drunknat, deras orsaksfaktorer och förebyggande
åtgärder.

Våld och andra övergrepp

Det finns äldre personer som utsätts för såväl försummelse som avsiktliga handlingar i form av våld och andra övergrepp, av både anhöriga och personal. Det händer att äldre personer blir utsatta för brott i sitt hem efter att ha släppt in obekanta i bostaden. Grundregeln är därför att inte släppa in någon obekant i lägenheten.

Läkemedel och kemikalier

Läkemedel måste användas på rätt sätt för att få avsedd effekt. Vid all användning av läkemedel gäller grundregeln att följa de instruktioner som läkare och apotekspersonal ger. Förutom läkemedel innebär vissa hushållskemikalier risk för förgiftningsskador i hemmet.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är vanligen ett individuellt larm, kopplat till en larmmottagning, ibland kallad trygghetsjour. Trygghetslarm gör det möjligt att snabbt påkalla hjälp i akuta situationer, till exempel om man har ramlat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Film från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om att förhindra fall i hem- och närmiljö.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 

Film från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om att göra hemmet säkrare och förhinda fall.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.