Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Svårläkta sår

Svårläkta sår

Svårläkta sår kan vara bensår, trycksår, maligna tumörsår och fotsår. Risken att få ett svårläkande sår ökar med åldern. I vården och omsorgen om äldre personer är det vanligt att behandla sår.

 

Behandlingen av sår syftar till att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet. Delmål för behandlingen kan vara att minska sårsektion, smärta och luktproblematik. Den förväntade tiden för läkning varierar beroende på patientens ålder, allmäntillstånd, näringstillstånd, rökning, rörlighet och sjukdomar som diabetes.

​Sårbehandling på Vårdhandboken

Vårdhandboken är en tjänst från Sveriges regioner och kommuner med kliniskt anpassad information. På Vårdhandboken hittar du information om olika typer av svårläkta sår, bedömning av sår, att rengöra, lägga om och behandla sår.

Sårbehandling på Vårdhandboken

​Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling

Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling grundar sig på vetenskapliga artiklar om prevention av bensår och fotsår samt behandling av trycksår, bensår och fotsår hos äldre personer.

Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling

Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga

Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga beskriver sju framgångsfaktorer för att minska andelen trycksår.

Trycksår – åtgärder för att förebygga

Trycksårskort - Ett kort för fickan

Trycksårskort - ett kort för fickan kan vara ett stöd för att bedöma trycksår. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ytterligare kategorier som kallas ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”. Från och med våren 2019 utökas punktprevalensmätningen för trycksår med dessa två kategorier.

Trycksårskort - Ett kort för fickan

​Sårsmart.se 


Sårsmart.se är en webbutbildning med fokus på sårdiagnostik. Utbildningen  täcker sju typer av svårläkta sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval. 

Sårsmart.se

​Att förebygga trycksår, undernäring och fall

" "

Region Skåne erbjuder en webbutbildning som syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.

Webbutbildningen på region Skånes webbplats