Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Hemtjänst

Hemtjänst

De flesta som får hemtjänst är 65 år och äldre. Av dessa är de flesta nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Områden som får sämre omdömen är information, social samvaro och aktiviteter. Lagen om valfrihetssystem har lett till att äldre i flera kommuner kan välja utförare av hemtjänst.

 

​Cirka 235 000 personer i Sverige har hemtjänst i ordinärt boende. De flesta som får hemtjänst är i åldern 65 år och äldre. Huvuddelen av insatserna sker i kommunal regi.

Bra kvalitet på hela äldreomsorgen ur de äldres perspektiv är bland annat:

  • att få vård och omsorg när man behöver
  • att rätt person får den
  • att få rätt vård och omsorg och i tillräcklig omfattning
  • att kunna välja vad som utförs
  • att bli nöjd.

Enligt Socialstyrelsens rikstäckande undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är äldre nöjda med hemtjänsten i sin helhet. De känner sig respekterade och väl bemötta av personalen och de upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. Områden som får sämre omdömen är information, social samvaro och aktiviteter. Äldre är speciellt missnöjda med bristande möjligheter att komma ut när de vill.

Lagen om valfrihetssystem

Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Lagen ska underlätta för kommuner och landsting att öka valfriheten för deras invånare. Till följd av lagstiftningen har flera kommuner infört kundvalssystem inom framförallt äldreomsorgen.

Kundvalet i äldreomsorgen syftar främst till att stärka de äldres inflytande över välfärdstjänsterna genom att göra det möjligt för dem att välja vem som ska utföra beviljade insatser.

Ett annat motiv är att öppna upp för fler utförare på marknaden för att därigenom skapa förutsättningar för konkurrens mellan de olika aktörerna. Konkurrensen förväntas leda till en kvalitetshöjning av äldreomsorgen eftersom utförarna hela tiden måste utveckla och förbättra sin service för att få en fortsatt tillströmning av kunder.
Mångfald på marknaden leder också till att den enskilda personen i behov av hemtjänst får fler alternativ att välja mellan.

Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att kommuninvånarna får det stöd och den hjälp som de behöver. Insatser i socialtjänsten ska, enligt socialtjänstlagen vara av god kvalitet. Kommunen måste därför försäkra sig om att kvaliteten i omsorgen är god, i såväl egen som privat regi.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Öppna jämförelser