Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen

Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen

Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen visar att om den enskilde är delaktig vid förskrivningen och behovsbedömningen av hjälpmedel ökar användningen och den upplevda nyttan. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen

​Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen visar att om den enskilde är delaktig vid förskrivningen och behovsbedömningen av hjälpmedel ökar användningen och den upplevda nyttan.

Rapporten är en kartläggning av vetenskapliga studier om förskrivningen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen gör bedömningen att den vetenskapliga kartläggningen kring förskrivningsprocessen ger viktig kunskap som tidigare inte sammanställts på detta sätt och publicerar därför föreliggande rapport från Linköpings Universitet. Innehållet ansvarar författarna själva för.

Kartläggningen har fokuserat på tre frågeställningar:

  • I vilken omfattning har förskrivningsprocessen studerats i sin helhet? 
  • Vilket kunskapsstöd finns för att förskrivningsprocessen med dess ingående delar påverkar nöjdheten med förskrivet hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning?
  • Vilket kunskapsstöd finns för att delaktighet i förskrivningsprocessen påverkar nyttan och användning av hjälpmedlet?

Någon evidensgradering och granskning av bevisvärde har inte genomförts. Det innebär att det inte går att dra någon slutsats om huruvida det finns evidens för att förskrivningsprocessen påverkar användandet av hjälpmedel.

Metoden för kartläggningen är en grundlig litteraturgenomgång av vetenskaplig litteratur. Totalt inkluderades 116 artiklar. De resultat som redovisas i dessa artiklar pekar på att:

  • Få studier hade syftet att studera förskrivningsprocessen som helhet och dess betydelse för exempelvis användning av och nöjdhet med hjälpmedel i vardagsaktiviteter. 
  • Delaktighet i de olika delarna av förskrivningsprocessen beskrivs som betydelsefullt för att klienterna ska vara nöjda med användning av hjälpmedlet. Om förskrivaren följer en struktur, exempelvis förskrivningsprocessen, och anpassar information, utprovning, träning och uppföljning utifrån klientens förutsättningar, underlättar och möjliggör detta delaktighet för personer med exempelvis utvecklingsstörning och kognitiva svårigheter.

Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen är utgiven av Socialstyrelsen.

Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman