Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Psykisk hälsa bland 11-,13-och 15-åringar

Psykisk hälsa bland 11-,13-och 15-åringar

Andelen tonåringar med hög livstillfredsställelse har varit oförändrad under de senaste 15 åren samtidigt som andelen med minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan har ökat bland de 15-åriga flickorna och pojkarna under samma period. Pojkar uppger oftare hög livstillfredsställelse, högt välbefinnande och god självkänsla jämfört med flickor. Det visar de nya resultaten från enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor utförd av Folkhälsomyndigheten.

De allra flesta flickor och pojkar i åldrarna 11, 13 och 15 år uppger hög livstillfredsställelse. Men det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkar, där livstillfredsställelse är högre bland pojkar i åldrarna 13 och 15 år. Könsskillnaden är ännu större när välbefinnande och självkänsla jämförs mellan 15-åriga pojkar och flickor, där välbefinnandet är högre och självkänslan bättre bland pojkar. 

Den psykiska ohälsan, mätt i form av återkommande psykosomatiska har tidigare visat sig vara mer utbredd bland flickor än pojkar. Resultaten som presenteras i den här studien visar att också den psykiska hälsan i genomsnitt är sämre hos flickor än pojkar. 
Det innebär att många flickor och pojkar upplever både psykisk hälsa och ohälsa samtidigt vilket stämmer överens med den forskning som visar att psykisk hälsa och ohälsa kan finnas samtidigt hos en individ. Det är alltså möjligt att uppge att man är tillfreds med livet i stort och har ett högt välbefinnande, men samtidigt besväras regelbundet av exempelvis huvudvärk, sömnsvårigheter eller nedstämdhet. 
WHO definierar psykisk hälsa som ”ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i”. Psykisk hälsa är på så vis inte detsamma som frånvaro av psykisk ohälsa och är en tillgång för både individ och samhälle, och viktig att stärka genom insatser på individ-, grupp- och policynivå.

Om enkätundersökningen

Enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor har ända sedan starten i början av 1980-talet mätt förekomsten av psykisk ohälsa i form av somatiska och psykiska besvär såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Under 2000talet har även frågor med syfte att mäta förekomsten av psykisk hälsa inkluderats. År 2017/18 inkluderades flera nya frågor om psykisk hälsa i alla de nordiska ländernas enkäter.

Undersökningen är genomförd av Folkhälsomyndigheten.

Psykisk hälsa bland 11-,13- och 15-åringar. Resultat från Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?