Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Uppföljning av 2016 och 2017 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting - Delrapport 2018

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Uppföljning av 2016 och 2017 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting - Delrapport 2018

Detta är en lägesrapport som beskriver det utvecklingsarbete med handlingsplaner och insatser som har genomförts i kommuner, landsting och regioner inom området psykisk hälsa. Arbetet har bedrivits inom ramen för överenskommelser 2016 och 2017 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Uppföljning av 2016 och 2017 års överenskommelse mellan staten och Sveri

​Rapporten belyser, förutsättningar och annat som har betydelse för ett långsiktigt utvecklingsarbete på området psykisk hälsa.

Under 2016 och 2017 fanns en stor variation i handlingsplanerna i fråga om innehåll, omfattning, struktur, målformuleringar med mera. I 2017 års handlingsplaner fanns en balans mellan generella insatser för psykisk hälsa och mer specifika insatser riktade till särskilda målgrupper.

De vanligaste insatserna som fler än hälften av länen enligt sina handlingsplaner prioriterar att arbeta med under 2018 och fem år framåt är:

 • suicidpreventiva insatser
 • insatser till personer med psykiska funktionshinder
 • insatser med fokus på samsjuklighet
 • insatser med fokus på äldres psykiska hälsa
  samordnad individuell plan (SIP)
 • patienters, brukares, anhörigas och närståendes delaktighet
 • samverkan och samordning av arbetet inom området psykisk hälsa.

Analysen av de länsgemensamma handlingsplaner som fokuserar på barn och unga visar att insatserna enligt handlingsplanerna varierar i högre utsträckning mellan länen än de insatser som gäller den vuxna befolkningen.

De vanligaste insatserna för 2018 och fem följande år är bland annat:

 • suicidprevention
 • skolinriktade insatser
 • generellt föräldrastöd
 • lättillgängliga och välkomnande ungdomsmottagningar
 • anpassad information till barn, unga och föräldrar
 • insatser som gäller barns, ungdomars och föräldrars missbruk av alkohol, narkotika och spel.

Delrapporten på Socialstyrelsens webbplats