Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder – sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna

Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder – sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna

Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder sammanfattar resultat av intervjuer med 2 500 unga vuxna om deras utsatthet under uppväxten. En av slutsatserna är att det är viktigt att skapa trygga och konfidentiella vägar för barn att berätta vad de varit med om.

Omslagsbild till Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder

​År 2009 gav Socialstyrelsen forskare vid Örebro universitet i uppdrag att undersöka unga vuxnas utsatthet under uppväxten (fysiska, verbala samt sexuella övergrepp, försummelse, bevittnande av våld och egendomsbrott), tillgång till stöd samt nuvarande hälsosituation. I Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder sammanfattas de viktigaste resultaten.

Studien omfattar 2 500 slumpvis valda personer födda år 1987–1991 som besvarade frågor år 2011. Eftersom mer än hälften av de ursprungligen tillfrågade valde att inte medverka i undersökningen är alla resultat som handlar om förekomst av olika problem osäkra. Det finns även en risk för minnesproblem då uppgifterna om personernas uppväxtsituation i tidig barndom ligger långt tillbaka i tiden. Huvudresultaten är:

 • Majoriteten av de som deltog i studien (92 % av männen och 88 % av kvinnorna) rapporterade minst en form av utsatthet. Kvinnor hade oftare utsatts för familjemedlemmars och pojkvänners övergrepp, medan män oftare hade utsatts av andra personer.
 • Utsatthet var vanligare under tonårstiden än tidigare under uppväxten.
  Bland kvinnorna hade drygt 28 procent erfarenhet av tre eller flera av de former av utsatthet som efterfrågades i studien. Bland männen var motsvarande andel drygt 20 procent.
 • Det hade framför allt skett i förskola/skola och på andra offentliga platser. Det var generellt vanligare bland kvinnor än bland män att ha blivit utsatta i hemmet.
 • Bland de som hade erfarenhet av någon form av utsatthet hade en minoritet rapporterat det som de varit med om. Endast en mindre andel (ca 9 % av männen och ca 22 % av kvinnorna) av de som varit utsatta uppgav att de hade fått professionellt stöd för att hantera det som hänt.
 • Utsatthet var ofta associerat med 2–4 gånger så hög risk för ohälsa i vuxen ålder jämfört med att inte ha varit utsatt. I vuxen ålder var ångest, posttraumatisk stress, självskadebeteende, självmordsförsök, riskbruk av alkohol och kriminalitet tydligt överrepresenterat bland både män och kvinnor som varit utsatta under uppväxten. Dessutom var depression överrepresenterat hos utsatta kvinnor men inte hos män.
 • Många former av utsatthet som de unga vuxna upplevt under uppväxten ökade risken för psykisk ohälsa och beteendeproblem. Det framkom tydligt att polyviktimisering, det vill säga att ha varit utsatt på flera olika sätt, hade samband med ökad risk för ohälsa, både bland män och kvinnor.
 • Av dem som upplevt våld i familjen var det vanligare med ömsesidigt våld mellan föräldrarna (71 %) jämfört med enbart våld från pappan (21 %) eller enbart våld från mamman (5 %). Det ömsesidiga våldet var mer långvarigt medan våld från pappan var mer omfattande samt ökade risken för posttraumatisk stress och ångest bland de unga vuxna.
 • Våld mellan föräldrar på offentliga platser indikerade att våldet var mer omfattande än om det enbart förekom i hemmet. Sådant våld var kopplat till högre grad av psykisk ohälsa.
 • Den vanligaste anledningen att inte anmäla eller berätta om våld mellan föräldrar var bristande tilltro till att det skulle leda till en förändring.

Rapporten avslutas med en diskussion om möjliga slutsatser av resultaten.

Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder – sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna är utgiven av Socialstyrelsen.

Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?