Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Barn som anhöriga Forskning om konsekvenser

Forskning om konsekvenser

Många barn växer upp med föräldrar som brottas med allvarliga problem och har svårt att fullt ut vara goda föräldrar. Risken finns att detta ger dem sämre förutsättningar i livet än andra barn. Därför är det viktigt med insatser som förhindrar att problemen förs vidare till nästkommande generationer.

​När förälder eller annan närstående drabbas av allvarliga svårigheter påverkar det alla i familjen, familjeklimatet, förutsättningarna för föräldraskap, vardagen och hur barnen mår. Därför behöver barnens behov alltid uppmärksammas när socialtjänsten och hälso- och sjukvården möter vuxna med allvarliga svårigheter som är föräldrar eller lever med barn. Även förskola och skola är viktiga för trygghet och stabilitet i en vardag med bekymmer.

Allvarliga svårigheter hos föräldrar kan ge allvarliga konsekvenser för barnen

Många barn växer upp i en familj där det förekommer våld eller där en förälder missbrukar, har psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. Ofta förekommer flera av svårigheterna samtidigt, hos den ena eller båda föräldrarna. För barnen kan det innebära oro, orimligt ansvarstagande, förändringar i vardagen och svåra upplevelser. På sikt kan det leda till svårigheter i skolan, egen ohälsa och andra negativa konsekvenser.

Närmare åtta procent av barnen i Sverige har under uppväxten föräldrar med så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att de får sjukhusvård. Bland dessa barn är det nästan dubbelt så många som jämfört med andra går ut grundskolan med ofullständiga betyg. De som gått gymnasiet fullföljer i mindre utsträckning än andra med jämförbara betyg en eftergymnasial utbildning.

Risk för eget missbruk och psykisk ohälsa

När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är nästan tre gånger högre. Två till tre gånger fler har i ung vuxen ålder ekonomisk ersättning från samhället på grund av kronisk sjukdom och/eller funktionshinder.

Två till tre gånger fler av dem som haft förälder som sjukhusvårdats för psykisk ohälsa har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen. Andelen utanför arbetskraften är omkring en tiondel högre än för andra jämnåriga. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar med missbruk.

Konsekvenser även av allvarlig sjukdom och dödsfall

Närmare sex procent av barnen har under uppväxten en förälder med cancer. Om förälderns sjukdom är allvarlig är det vanligare med sämre skolprestationer hos barnen. De mest påtagliga negativa konsekvenserna för barnen i vuxen ålder jämfört med andra jämnåriga är en ökad risk för missbruk och kriminalitet.

Drygt tre procent av barnen drabbas under uppväxten av att en förälder avlider. En förälders död ger en kraftig ökning av riskerna för negativa konsekvenser för barn. En uppföljning av barnen vid 30–35 års ålder visar att dubbelt så många lider av psykisk ohälsa jämfört med andra jämnåriga. Barn till föräldrar som avlidit genom olycka, självmord eller våld har i ung vuxen ålder fem gånger oftare vårdats för missbruk och tre–fyra gånger oftare för självmordsförsök. Mer än dubbelt så många hade själva avlidit jämfört med övriga.

Dessa risker går att minska och förebygga genom stöd till föräldrarna, barnet och familjen.

Även barn och unga kan vara omsorgsgivare

Drygt 2000 15-åringar i Sverige svarade 2014 på en enkät om ansvar för någon närstående. Sju procent utförde ett omfattande omsorgsarbete i familjen. Tre procent stannade hemma från skolan minst en dag i veckan för att vårda en anhörig och ytterligare fem procent någon gång i månaden. Många avstod ofta från att be om hjälp med skolarbetet av hänsyn till föräldrarna.

Det blir höga kostnader för samhället i onödan

Missbruk och psykisk ohälsa är ett problem som inte sällan förs vidare till nästa generation. Barn som växer upp med missbruk eller psykisk sjukdom i familjen drabbas själva senare i livet i högre utsträckning än andra av ohälsa och hamnar i missbruk. Om det finns en genetisk sårbarhet är det särskilt viktig att uppväxtmiljön är så bra som möjligt och inte en ytterligare belastning. Samtidigt handlar det om samhällsekonomi. En ekonomisk analys gjord vid Linnéuniversitetet 2015 visar att om dessa barn som unga vuxna själva inte skulle ha psykisk ohälsa och missbruk i större utsträckning än sina jämnåriga skulle samhällets kostnader minska med omkring 35 miljarder per år.

Barn till föräldrar med missbruk

Film med Therese Eriksson, verksamhetschef på Maskrosbarn. Hon berättar om sin egen uppväxt med förälder som missbrukar. Therese Eriksson, verksamhetschef på Maskrosbarn. Hon berättar om sin egen uppväxt med förälder som missbrukar. 

Se filmen med Therese

Sara & Alex

Animerade filmer och handbok som kan användas i samtal med skolbarn, om hur det är att ha det jobbigt hemma. En film om Sara 10 år och hennes mamma som har alkoholproblem. En film om Alex 15 år med en far som har psykiska problem och är deprimerad.

Se filmerna med Sara & Alex

Ett meddelande till er som inte frågar

Film med Emmi som var 10 år när hennes mamma dog. Ingen ville prata med henne om det. Hon önskar att de vuxna runt henne hade ställt frågor, lyssnat och varit öppna med sina egna känslor. Emmi Henriksson berättar om sina erfarenheter för att få andra att fråga och lyssna.

Se filmen med Emmi

​Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Rapporten ger en sammanfattning av kunskapsläget och syftar till att kortfattat ge ökad kunskap och insikt om barns och ungas situation och behov i familjer med dessa svårigheter. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Teman