Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förskola och skola

En fungerande vardag i förskola och skola är en viktig skyddsfaktor för barn med svårigheter i hemmet. Personal i förskola och skola har en viktig uppgift i att uppmärksamma om barn och unga på olika sätt visar tecken på att inte må bra, är oroliga eller har svårt att koncentrera sig.

När det uppstår situationer i familjen som rubbar rytmen, rutinerna och tryggheten är det viktigt att någon del av vardagen ger struktur och fungerar som vanligt för barn och unga. Goda skolresultat är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns och ungas möjligheter att lyckas och må bra trots svårigheterna. Även kamratrelationerna och relationerna till andra vuxna inom förskola och skola är betydelsefulla för barn och unga som har svårigheter hemma.

Det är ofrånkomligt att oro för föräldrars svårigheter och situationen hemma riskerar att påverka barns möjlighet att koncentrera sig på skolarbetet. När elever har koncentrationssvårigheter eller stor skolfrånvaro behöver skolan vara medveten om att det kan handla om allvarlig sjukdom, missbruk eller andra svårigheter hos någon i familjen som barnet känner oro och ansvar för. Att visa omsorg och intresse och våga fråga hur det är kan bli öppningen till att barnet eller den unge berättar. Att personal i förskolan eller skolan känner till problemen är en förutsättning för att kunna ge det särskilda stöd som kan behövas.

Stöd från förskola och skola

Det är inte förskolans och skolans uppdrag att arbeta med föräldrars svårigheter. Förskola och skola kan inom ramen för sitt uppdrag ge betydelsefullt stöd genom att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande.

Genom att uppmärksamma barns behov och ge dem särskilt stöd och omsorg kan förskolan bidra till att barnen mår bättre när det finns allvarliga svårigheter i familjen. Socialstyrelsen har i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, tagit fram ett fortbildningsmaterial för förskolan om barn som anhöriga.

Fortbildningsmaterialet på Nka:s webbplats

Elever som har föräldrar med allvarliga svårigheter får sämre skolresultat i dubbelt så stor utsträckning som andra barn. Skolan har ansvar för att alla barn ska klara kunskapsmålen. Ett sätt att motverka det är att erbjuda hjälp med läxläsningen. Barn som är unga omsorgsgivare stannar ibland hemma för att ta ansvar för någon i familjen. Skolan behöver uppmärksamma att det kan vara en orsak till skolfrånvaro. 

Elevhälsan är en viktig resurs för elever som har allvarliga svårigheter i hemmet. Det som elevhälsan kan bidra med är att i samband med hälsosamtal ställa frågor om eventuell oro för någon i familjen, ge stöd, delta i planering av information och stöd tillsammans med elev, föräldrar och pedagoger, bidra med sin kompetens i fortbildning för övrig skolpersonal med mera.

Socialstyrelsen har medverkat i Skolverkets fortbildningssatsning för elevhälsan och i samarbete med Skolverket tagit fram ett webbaserat fortbildningspaket för skolpersonal om barn som anhöriga, deras behov samt skolans uppgift, som ligger på Skolverkets webbplats.

Stöd till barn i svåra livssituationer att klara skolarbetet

Många barn som har det svårt hemma har även svårt att klara skolarbete. På Nationellt kompetenscentrum för anhörigas webbplats (NKA) finns ett fortbildnings- och kompetensutvecklingsstöd om barn i svåra livssituationer och för arbetet med att utveckla verksamheten så att dessa barn kan uppmärksammas och få relevant stöd i skolarbetet. Målgrupp är rektorer, pedagoger och elevhälsa i alla skolformer.

Mer om materialet på NKAs webbplats

​Barn som anhöriga – stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma

Skriften syftar till att barn som anhöriga ska få ändamålsenligt stöd. Den är ett komplement till Socialstyrelsens sammanfattning av kunskapsläget Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider.

Barn som anhöriga – stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma på Socialstyrelsens webbplats

Barn som anhöriga i skolan

Hur är det i Skolan för barn som är anhöriga? Jenny Eriksson och Jessica Arvik berättar. Ta del av deras berättelser och om hur viktiga vuxna och skolan är när barn och unga är anhöriga.

 

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.

Se filmen med Jenny och Jessika

​Korta filmade föreläsningar om barn som anhöriga till föräldrar med beroende

Ersta Vändpunkten, en del av Ersta diakoni, erbjuder olika former av föreläsningar på området anhöriga till alkohol- och drogberoende:

  • Att vilja men inte kunna – om föräldraskap, alkohol och kognition
  • Vändpunktens projekt i förskolan
  • Missbrukande förälder med barn i förskolan

Föreläsningarna på Nka:s webbplats

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Teman