Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Socialtjänsten

Många delar av socialtjänsten kommer direkt eller indirekt i kontakt med barn som lever i familjer där vuxna har allvarliga svårigheter av något slag. En ökad samordning och samverkan inom socialtjänsten kan bättre tillgodose dessa barns och familjers behov.

​Föräldrar med allvarliga svårigheter kan uppmärksammas inom missbruks- och beroendeenheter, enheter som arbetar med vuxna med psykisk ohälsa, LSS-handläggare, enheter för ekonomiskt bistånd, enheter som möter våldsutsatta och våldsutövare, familjerättsenheter med flera. I dessa sammanhang måste barns behov och föräldrars behov av stöd i sitt föräldraskap uppmärksammas. Ett nära samarbete med socialtjänstens barn- och ungdomsvård kan behövas.

Barn och unga tar ofta stort ansvar när det finns allvarliga svårigheter i familjen. I svåra situationer kan det kännas stärkande för barn att få bidra. I vissa fall har dock barn och unga en orimlig börda och familjen behöver få avlastning så att ansvaret för hushåll, syskon och omsorg om föräldrar inte vilar på barn. Det faktum att barn kan vara unga omsorgsgivare behöver uppmärksammas i socialtjänstens alla verksamheter.

Det pågår ett utvecklingsarbete i många kommuner för ett mer familjeorienterat och samordnat arbetssätt i familjer där en vuxen har ett missbruk.

Mer om familjeorienterat arbetssätt på Kunskapsguiden

Barn är också anhöriga

Den bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap. 10 § SoL) som tydliggör ansvaret för stöd till anhöriga är formulerad på ett sådant sätt att den inte uttryckligen inkluderar barn, eftersom den rör stöd till den som vårdar en anhörig. Många barn är i praktiken ändå omsorgsgivare. Det finns goda möjligheter att inkludera barn i kommunens anhörigstöd även utifrån de bestämmelser som rör stödet till barn för en trygg uppväxt. Många kommuner gör det också i allt större utsträckning.

​Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Rapporten ger en sammanfattning av kunskapsläget och syftar till att kortfattat ge ökad kunskap och insikt om barns och ungas situation och behov i familjer med dessa svårigheter. 

Föräldraskap hos vuxna med adhd eller autismspektrumtillstånd – konsekvenser för barnet samt metoder för stöd

Systematisk kunskapsöversikt med sammanställning av kunskap om barn och föräldrar när föräldrar har konstaterad adhd, adhd-symtom eller autismspektrumtillstånd samt evidens för metoder som syftar till att ge stöd i föräldraskapet.

Mer om kunskapsöversikten på Kunskapsguiden

Min mamma har adhd

Maria inte hade fått hjälp med föräldrastöd när Mathilda var liten, vet hon inte hur det hade slutat. Hör Maria och Mathilda berätta om livet med adhd. Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.

​Till dig som är anmälningsskyldig  film från Socialstyrelsen

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Teman