Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Barn som anhöriga Späda barn som anhöriga

Späda barn som anhöriga

Späda barn är en särskilt sårbar grupp barn som anhöriga. De olika former av stöd som finns riktar sig ofta till barn från övre förskoleåldern och uppåt. Det riktade stödet till föräldrar till späda och små barn behöver förstärkas.

Det späda barnet utvecklas i samspel i sina nära relationer till föräldrar eller andra vårdare. Även forskning kring hjärnans utveckling bekräftar samspelets viktiga betydelse. Det är väl känt att psykisk sjukdom under graviditet och spädbarnstid kan påverka anknytningen och barnets kognitiva och emotionella utveckling. Tidiga insatser kan förebygga att barnet utvecklar psykisk ohälsa.

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Depression efter förlossningen är en lindrig till måttlig depression och drabbar ungefär 8–15 procent av alla nyblivna mammor under de första månaderna efter förlossningen. För cirka en tredjedel uppstår symtomen redan under graviditeten.

Det är viktigt att blivande och nyblivna föräldrar och späda och små barn kan erbjudas stöd i sitt föräldraskap och samspel när det behövs. Socialstyrelsen gjorde en kartläggning av hälso- och sjukvårdens föräldrastöd 2015. För föräldrar med samspels-, anknytnings- eller relationssvårigheter var det endast 7 av 19 svarande inom barnhälsovården som erbjöd samspelsstöd vid fler än hälften av verksamheterna. Inom barn- och ungdomspsykiatrin var det 10 av 15 svarande mottagningar som erbjöd samspelsstöd.

Stockholms universitet undersökte 2014 stödet till blivande och nyblivna föräldrar med riskbruk, missbruk, psykisk skörhet eller ohälsa. Närmare hälften av socialtjänstenheterna saknade tillgång till verksamheter med tvärprofessionell kompetens kring gravida kvinnor med problematiskt bruk. Barnhälsovården verkade ha mindre fokus på problematiskt bruk än mödrahälsovården. Beredskapen för att hantera psykisk ohälsa bland föräldrar verkade däremot vara större inom barnhälsovården än mödrahälsovården. Fäder med problematiskt bruk eller psykisk ohälsa erbjöds relativt sällan insatser.

Barn som föds med skador av alkohol och droger en särskilt prioriterad grupp

Alkohol är ett kemiskt ämne som orsakar fosterskador. Barn som föds med skador av alkohol och droger är en försummad grupp när det gäller utredning, diagnostik och stöd. 

Fetalt alkoholsyndrom, FAS, är den medicinska diagnosen för alkoholrelaterade skador på foster på grund av moderns alkoholintag under graviditeten. FASD, fetala alkoholspektrumstörningar (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) är en vidare beteckning som omfattar alla typer av fosterskador orsakade av alkoholexponering under fostertiden. Socialstyrelsens registerstudie 2014 visade en betydande underdiagnostik. 

I Sverige föds omkring 100 000 barn varje år. Enligt forskningen skulle omkring 100–200 barn per år uppfylla kriterierna för diagnosen FAS och mellan 1000 till 2 000 barn årligen födas med någon form av alkoholrelaterade skador, FASD. Ändå är det under en tioårsperiod bara knappt 300 personer som fått diagnosen. Det betyder att många av dessa barn blir utan adekvat stöd.

De primära funktionsnedsättningarna som alkohol ger barnet under fostertiden är permanenta, men tidig tvärprofessionell utredning, bedömning och insatser kan lindra effekten av dessa och därmed förebygga de sekundära funktionshindren. Till de primära funktionsnedsättningarna hör bland annat:

  • brister i uthållighet
  • brister i exekutiva och kognitiva funktioner
  • svårigheter att följa instruktioner 
  • svårigheter att kontrollera aggressivitet.

En hög andel i gruppen med FAS-diagnos får sekundära funktionshinder, bland annat:

  • psykisk ohälsa (94 %)
  • avbruten skolgång (43 %)
  • svårigheter att få och behålla ett arbete (80 %)
  • missbruksproblematik (30 %) 
  • kriminalitet (42 %) 
  • svårigheter att klara eget boende (80 %).

De sekundära problemen kan förebyggas genom tidig upptäckt och tidiga insatser, det vill säga före skolstarten. Barn med alkoholrelaterade fosterskador som inte uppfyller kriterierna för diagnosen FAS upptäcks i än mindre utsträckning. Alkohol räknas i västvärlden för att vara den vanligaste orsaken till mild utvecklingsstörning hos barn och den enda som kan förebyggas till 100 procent.Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas

kunskapsöversikten kunskapsöversikten från Forte sammanfattas forskning kring spädbarns tidiga utveckling kopplat till tänkandets processer (kognition) och relationen till omvårdnadspersoner (anknytning). Översikten ger också exempel på kunskap som kan vara till stöd för föräldrar, professionella och samhällsinstanser som ska stötta spädbarnsfamiljer, men också vilka kunskapsbehov som finns.

Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas på Fortes webbplats

Podd - Om stöd till sårbara spädbarnsföräldrar

Att växa upp i ett hem med beroende, psykisk ohälsa eller våld kan få allvarliga konsekvenser för ett barn. Att föräldrarna får extra stöd i föräldraskapet redan i spädbarnsåldern kan vara avgörande, visar forskning. Vilka insatser fungerar och hur ser hjälpen ut i dag? Lyssna på Catarina Furmark, psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, Birthe Hagström, filosofie doktor i pedagogik, förskollärare och speciallärare, samt Merike Hansson och Anneli Marttila, utredare respektive forskare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

 Lyssna på poddavsnitt #43, Socialstyrelsens podd På djupet.

Webbinarieserie om späda barn som anhöriga

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) arbetar för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer. I en webbinarieserie uppmärksammas särskilt de allra yngsta barnen som anhöriga.

Webbinarierna kan ses på Nkas webbplats

Värna våra yngsta späda barns rätt till utveckling och hälsa

Föräldrar som har psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller har andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling behöver tidigt få stöd i sitt föräldraskap. Socialstyrelsen lyfter i arbetet för stärkt stöd till barn som anhöriga särskilt de allra yngsta barnens rätt till hälsa och utveckling genom tidigt stöd till föräldrarna.  Ta del av reportage och filmer från konferenserna på Nka:s webbplats via länkarna nedan.

Se reportage och filmer från konferensen Värna våra yngsta 2017.
Se reportage och filmer från konferensen Värna våra yngsta 2018

Det späda barnet som anhörig

Rapporten innehåller bland annat en forskningsöversikt över vad vi idag vet om tidig intervention, behandling och tvärfackligt samarbete när det gäller psykisk ohälsa och -sjukdom hos mammor under graviditeten och efter förlossning.

Mer om rapporten på Kunskapsguiden

Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol

Lättillgänglig information om barn och elever med medfödda skador av alkohol för pedagogeroch andra som möter barn och elever med medfödda skador av alkohol.

Mer om kunskapsunderlaget på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Teman