Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Barnhälsovården Barnhälsovårdsprogrammet

Barnhälsovårdsprogrammet

Målet med det nya barnhälsovårdsprogrammet är att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård och till ökad användning av evidensbaserad praktik. Barnhälsovården ska möta varje barn och dess familj utifrån deras unika behov och när så behövs sätta in riktade insatser.

​Målet med det nya barnhälsovårdsprogrammet är att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård och till ökad användning av evidensbaserad praktik.

Utifrån barnet och dess familj lyfts följande perspektiv fram

 • barnets hälsa, utveckling och livsvillkor
 • barnkonventionen
 • etik
 • jämlikhet
 • genus
 • förändringar i samhällsutvecklingen.

Det nya barnhälsovårdsprogrammet började införas 2014.

Barn i behov av riktade insatser

Barnhälsovården ska möta varje barn och dess familj utifrån deras unika behov och när så behövs sätta in så kallade riktade insatser.

Exempel på situationer när riktade insatser kan behövas:

 • för tidigt födda barn
 • barn som väger för mycket eller för lite
 • barn som far illa
 • våld i nära relationer
 • pojkar som är omskurna
 • flickor som är könsstympade
 • barn som har kronisk sjukdom, syndrom eller funktionsnedsättning
 • familjehemsplacerade barn
 • adoptivbarn.

Ibland kan barnet behöva extra stöd om föräldern till exempel har

 • fetma eller anorexi
 • riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol och droger
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • annat ursprungsland än Sverige
 • fysisk eller psykisk sjukdom eller är socialt utsatt.

Viktiga strategier i barnhälsovårdsarbetet

 • Ge mer tid till de familjer som är i störst behov och ha alltid barnets bästa i fokus.
 • Erbjud hembesök, utökat individuellt stöd, vägledande samtal och vara en rollmodell vid behov.
 • Tänk på tempot i samtalen och skynda långsamt, förälderns oro behöver lägga sig innan ni kan börja reflektera över förändringar.
 • Arbeta med relationen mellan dig och föräldern, den är ditt viktigaste instrument för att kunna få tillstånd en förändring.
 • Ägna varje fråga gott om tid, ställ följdfrågor och följ upp vid nästa besök.
 • Ta hjälp i arbetet med att bedöma barnet och föräldern när du känner dig osäker i din bedömning.
 • Ta hjälp då du står inför att bedöma omsorgssvikt eller psykiska problem hos föräldrarna.
 • Arbeta öppet och undersökande. Reflektera tillsammans med föräldern. Visa empati och engagemang.
 • Reflektera över dig själv – dina egna tankar och känslor som kommer upp ihop med den här föräldern och familjen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbok i barnhälsovård är en webbaserad handbok för barnhälsovården där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Rikshandboken i barnhälsovård