Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Barnhälsovården

Barnhälsovården

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. De primära uppgifterna är att främja barns hälsa och utveckling, att förebygga ohälsa hos barn och att tidigt upptäcka och åtgärda problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

 

​Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn.  Målen finns inte specifikt definierade i lagtext men täcks in i 2 § hälso-och sjukvårdslagen, HSL.

För att uppnå målen behöver barnhälsovården erbjuda alla barn och föräldrar insatser och hälsoövervakning, och vid behov erbjuda individuellt utformad hjälp och förstärkta insatser till barn och föräldrar med särskilda behov. Teamarbete mellan läkaren, sjuksköterskan och psykologen är nödvändigt. Vid behov behövs samarbete med andra kompetenser och andra aktörer som till exempel förskolan, barnsjukvården och socialtjänsten.

Arbetet ska bygga på evidensbaserad praktik och sträva efter att utvärdera de delar av verksamheten som inte är evidensbaserade.

Barnhälsovårdens uppgifter

Barnhälsovårdens uppgifter är att

  • främja barns hälsa och utveckling
  • förebygga ohälsa hos barn
  • tidigt upptäcka och åtgärda problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Att främja hälsa innebär att stärka eller behålla barnets fysiska, psykiska och sociala välmående.  En viktig del är att stimulera till egenmakt hos både föräldern och barnet.

Förebyggande åtgärder innebär att förhindra eller minska risken för sjukdom, skador och sociala problem. Åtgärderna kan riktas till alla och på så sätt hjälpa de barn vars behov kan vara svåra att identifiera men som riskerar att utveckla någon form av ohälsa om inget görs. Dessutom kan eventuell stigmatisering minska eftersom ingen särskild pekas ut.

Åtgärder kan också vara individuellt riktade till ett barn eller familj där ohälsa eller risk för ohälsa har identifierats eller om familjen själva sökt vård.

Hälsoövervakning

Att erbjuda hälsoövervakning regelbundet till alla barn är ett sätt att tidigt kunna upptäcka hälso- eller utvecklingsproblem hos barnet. Vid behov kan stöd och insatser sättas in tidigt. Hälsoövervakningen bör vara i dialog med föräldrarna. En viktig del är att identifiera skydds- och riskfaktorer.

Riktade undersökningar och insatser kan göras när barnets hälsotillstånd eller situationen i familjen kräver det.

Hälsoövervakningen har även en informativ och pedagogisk målsättning, dels i form av generell information om i förväg bestämda åldersanpassade teman, dels individuellt anpassad information kring det enskilda barnet.

Screening

Syftet med screening är att upptäcka risker för ohälsa som kan få stora konsekvenser för både individen och samhället om de inte åtgärdas. Genom att undersöka en hel population kan man hitta individer med ökad risk att utveckla ohälsa på ett tidigt stadie och sätta in åtgärder.

Genom att använda screening inom barnhälsovården kan man upptäcka hälsoproblem utan att barnet har symtom eller föräldern sökt vård.

WHO har satt upp kriterier för värdering av screeningprogram, bland annat ska tillståndet vara ett viktigt hälsoproblem, åtgärderna ska vara klarlagda och hälsovinsterna ska överväga de negativa effekterna av screeningen.

Vaccinationer

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination. Landstingen ska erbjuda vaccinationer kostnadsfritt i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Barnhälsovården genomför vaccinationerna och ansvarar för att de erbjuds alla barn tills de börjar skolan. Vaccinationerna är frivilliga.

Vaccinationerna ska journalföras och rapporteras till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister.

Vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccinationsregistret på Folkhälsomyndighetens webbplats

​Vägledning för barnhälsovården

Vägledning för barnhälsovården handlar om barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den ska ge kunskaps- och handläggningsstöd för alla som arbetar inom barnhälsovården och ett beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer.

​Vägledning för barnhälsovården

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbok i barnhälsovård är en webbaserad handbok för barnhälsovården där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Rikshandboken i barnhälsovård

Vaccinationer på Folkhälsomyndigheten

Alla barn i Sverige erbjuds att vaccinera sig mot tio sjukdomar, genom barnhälsovården och elevhälsan.

Information om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats