Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Barnhälsovården Perspektiv i barnhälsovårdens arbete

Perspektiv i barnhälsovårdens arbete

Barnkonventionen är vägledande för arbetet i barnhälsovården. Alla beslut ska ha ett barnperspektiv där barnets bästa kommer i främsta rummet. Även etiskt perspektiv, perspektiv utifrån barnets familj och jämlikhets- och genusperspektiv är viktiga i barnhälsovårdens arbete.

Sverige har undertecknat FN:s barnkonvention vilket innebär att landet folkrättsligt har förbundit sig att ha en lagstiftning som stämmer överens med konventionens artiklar.

Barnkonventionen är vägledande för arbetet i barnhälsovården. I alla beslut ska barnets bästa vara i fokus.

Barnperspektiv

Barnhälsovårdens verksamhet ska präglas av ett barnperspektiv, som ur tre olika aspekter belyser barns rättigheter och barns bästa:

  • Barnperspektivet – en vuxen sätter sig in i barnets situation så långt det är möjligt och försöker se till barnets bästa.
  • Barnets perspektiv – barnet självt blir lyssnat på och får utifrån ålder och mognad bidra med synpunkter och förslag.
  • Barnrättsperspektivet – uttrycker en skyldighet att se till att barnets mänskliga rättigheter, barnets bästa och barnets rättigheter enligt barnkonventionen tillgodoses.

Etiskt perspektiv

Etiska aspekter har betydelse vid val av inriktning på insatser. Tre principer bör ligga till grund för prioriteringar inom vården:

  • alla människors lika värde och samma rättigheter
  • att resurserna fördelas efter behov
  • en rimlig relation mellan kostnader, insatser och insatsernas effekter.

Perspektiv utifrån barnets familj

Hur en familj är sammansatt och vilka förutsättningar som finns varierar en hel del idag. Många barn lever till exempel med ensamstående eller separerade föräldrar, har samkönade föräldrar, föräldrar med en svår sjukdom eller funktionsnedsättning, eller lever i en familj med en annan kulturell eller etnisk bakgrund än den svenska.

I mötet med barnet och dess familj är det viktigt att vara medveten om variationerna och en speciell typ av kompetens är nödvändigt, så kallad kulturell kompetens. Brist på sådan kan leda till missbedömningar, feltolkningar och till och med felaktiga insatser.

Jämlikhets- och genusperspektiv

Barnhälsovården bör arbeta medevetet för en jämställdhet mellan män och kvinnor i allt från bemötande, innehåll i samtal, i föräldragrupper och hur synen på pojkar och flickor förmedlas. Barnhälsovården ska inte utgå från traditionella könsrollsmönster. Män och kvinnor ska ges samma förutsättningar för en ökad delaktighet i sitt föräldraskap.

Podd - Om stöd till sårbara spädbarnsföräldrar

Att växa upp i ett hem med beroende, psykisk ohälsa eller våld kan få allvarliga konsekvenser för ett barn. Att föräldrarna får extra stöd i föräldraskapet redan i spädbarnsåldern kan vara avgörande, visar forskning. Vilka insatser fungerar och hur ser hjälpen ut i dag? Lyssna på Catarina Furmark, psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, Birthe Hagström, filosofie doktor i pedagogik, förskollärare och speciallärare, samt Merike Hansson och Anneli Marttila, utredare respektive forskare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

 Lyssna på poddavsnitt #43, Socialstyrelsens podd På djupet.

​Vägledning för barnhälsovården

Vägledning för barnhälsovården handlar om barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den ska ge kunskaps- och handläggningsstöd för alla som arbetar inom barnhälsovården och ett beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer.

​Vägledning för barnhälsovården

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbok i barnhälsovård är en webbaserad handbok för barnhälsovården där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Rikshandboken i barnhälsovård