Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Familjeorienterat arbetssätt Kunskap och kompetensutveckling

Kunskap och kompetensutveckling

Barn som växer upp i familjer med missbruk och psykisk ohälsa får ofta allvarliga konsekvenser gällande hälsa, skolgång och livet som vuxen. Därför att det viktigt att upptäcka dessa barn tidigt och erbjuda endamålsenligt stöd.

​Många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och livet som vuxen. Det är därför angeläget att upptäcka barn vars föräldrar har ett risk- eller missbruk så tidigt som möjligt och erbjuda ett ändamålsenligt stöd.

Kunskap om barn i familjer med risk- eller missbruk

Närmare åtta procent av barnen i Sverige har under uppväxten en förälder med så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domstolsbeslut räknas in är andelen barn 17 procent.

Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga. De som gått gymnasiet fullföljer inte lika ofta en eftergymnasial utbildning som andra med jämförbara betyg.

När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är nästan tre gånger högre. Två till tre gånger fler har i ung vuxen ålder ekonomisk ersättning från samhället på grund av kronisk sjukdom och/eller funktionshinder.

Rätt stöd kan förebygga ohälsa hos barn

När föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa får vård inom sjukvården och insatser från socialtjänsten måste barnens situation och behov uppmärksammas.

När förälder har missbruksproblem påverkar det alla i familjen, familjeklimatet, föräldrarnas psykiska hälsa, förutsättningarna för föräldraskap, vardagen och hur barnen mår. Stödet behöver inriktas på behov för såväl hela familjen som för respektive förälder och barn.

Det handlar om att stärka skyddsfaktorer, ofta genom rätt enkla åtgärder som:

 • adekvat information och svar på frågor 
 • att hjälpa familjen att kunna tala om problemen 
 • att barn kan få ge uttryck för sin oro och sina upplevelser 
 • att barnen har möjlighet till kamratrelationer, fritidsintressen och får stöd i skolarbetet.

Trygga relationer i familjen och någon stödjande vuxen utöver föräldrarna är grundläggande samt att föräldrarna får den hjälp och det stöd de behöver, både för egen del och i sitt föräldraskap. En fungerande vardag med rutiner och struktur är viktig. Det kan behövas praktiskt stöd för att avlasta barn och unga från övermäktigt ansvar och en tung omsorgsbörda. Lek och lärande i förskola och skola är en viktig skyddsfaktor. Här kan barn behöva särskilt stöd och extra omtanke. Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.

Kompetens ökar förutsättningen att erbjuda rätt stöd

Genom fördjupad kunskap och kompetens om barn och anhörigas situation i familjer med risk- eller missbruk ökar förutsättningarna att kunna möta barnets, respektive förälders och hela familjens behov av stöd.

Utgångspunkt för en sådan fördjupad kunskap och kompetens kan exempelvis vara:

 • kunskap om riskfaktorer som behöver minska
 • kunskap om vilka skyddsfaktorer som behöver stärkas.

Genom att reflektera och diskutera i arbetsgruppen kan insikt skapas om: 

 • barns situation här och nu och konsekvenser på sikt
 • hur hela familjesystemet påverkas
 • vilka konsekvenser en förälders risk- missbruk kan få för barn och unga

Exempel som kan inspirera

Att stärka barn- och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende är en nationell fördjupningskurs från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som kan inspirera verksamheter som vill utveckla sin kompetens som rör barn och föräldrar med missbruksproblematik.

Kursen ger fördjupad kompetens och riktar sig främst till personal som arbetar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Men även andra organisationer och myndigheter kan komma ifråga.

Fördjupningskursen bör ledas av kursledare som genomgått den utbildarutbildning som CAN genomfört sedan 2015.

Information om utbildad kursledare i din region finns på CAN:s webbplats

Visionen med fördjupningskursen är att:

 • alla barn till föräldrar med missbruk eller beroende blir uppmärksammade och får det skydd, stöd och den hjälp som de behöver 
 • all personal som träffar personer med missbruk eller beroende samtidigt ska ha fokus på såväl barn som föräldraskap och familjens betydelse 
 • all personal som i sin verksamhet möter patienter och brukare med barn har god kunskap om hur en förälders eller likställds missbruk eller beroende kan påverka föräldraförmågan 
 • all personal har god kunskap om vilket stöd barn till föräldrar med missbruk eller beroende behöver
 • all personal har god kunskap om hur man kan samordna insat-serna inom socialtjänsten och med hälso- och sjukvården.

Fördjupningskursen innehåller studiematerial och inspelade föreläsningar. Teman som tas upp är: 

 • Varför är ett barn- och föräldraperspektiv viktigt?
 • Hur kan man jobba med ett barn, föräldra- och familjeperspektiv?
 • Vad säger lagen och vad har vi att förhålla oss till?
 • Hur jobbar vi vidare med detta? samt en uppföljningsdel.

Fördjupningskursen och studiematerialet på CAN:s webbplats

​Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga

Barn som växer upp i en familj där en vuxen har missbruksproblem utsätts för svåra
påfrestningar. Hur kan stödet till barnen stärkas? Regionförbundet Uppsala län och
Uppsala universitet har i ett samarbetsprojekt sökt ta fram fördjupad kunskap om
hur barn och ungdomar i den situationen ser på sitt behov av stöd och att med detta
och tidigare forskning som grund utveckla stödet till barnen och deras föräldrar.Slutrapporten finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

​Shit, den här människan bryr sig om mig!

Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem handlar slutrapporten för det treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet Skol-BIM (Barn i missbruksmiljö i skolan). Projektet är ett gemensamt projekt mellan Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och FoU-avdelningen med inriktning mot socialtjänst och berörd hälso- och sjukvård, Region Uppsala.

Shit den här människan bryr sig om mig på Uppsala universitets webbplats (pdf)

​​Sara & Alex

Animerade filmer och handbok som kan användas i samtal med skolbarn, om hur det är att ha det jobbigt hemma. En film om Sara 10 år och hennes mamma som har alkoholproblem. En film om Alex 15 år med en far som har psykiska problem och är deprimerad.

Se filmerna med Sara & Alex

​Cecilia föddes med FAS

Cecilias mamma missbrukade alkohol när hon var gravid och Cecilia föddes med alkoholrelaterade fosterskador, FAS.

Bästa priset: en nykter mamma

Det var på en semesterresa till Turkiet som Jack förstod att mamma Anna hade problem med alkoholen. Då gick han i trean. Fyra år senare är mamma Anna nykter alkoholist. En film där familjen tillsammans berättar hur det varit och hur de fick hjälp när det var som svårast.

Se filmen där familjen berättar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Teman