Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Det behövs tydliga rutiner och ett upparbetat samarbete mellan socialtjänstens olika verksamheter så att barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik får det stöd de behöver.

Samverkan kan ses som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand. Samverkan kan också beskrivas som en form av systematiserande samarbete.  För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn. Dessa tre komponenter kan brytas ner i ett antal delområden som är grundläggande förutsättningar för god samverkan. Några punkter som har särskild betydelse för en god samverkan är:

 • En ledning som prioriterar samverkan.
 • En tydlig arbetsstruktur med ansvarsfördelning, kontaktvägar och rutiner.
 • Stabila organisationer.
 • Kunskap om och respekt för varandras uppdrag och professionella kompetenser.
 • Gemensamma målgrupper och mål.
 • Gemensamma fora och rutiner för beslut.
 • Fokus på varje individs behov.
 • Kunskap om samverkan hos varje enhet som deltar.

Praktiska tips för samverkan

Genom en väl organiserad samverkan kan verksamheter använda sina resurser mer effektivt och lättare uppnå gemensamma mål. Struktur i det dagliga arbetet gör att samverkan kan bidra till ökad effektivitet och arbetstillfredställelse.

Skapa samsyn kring mål och arbetssätt genom till exempel:

 • konkreta och mätbara mål
 • gemensam och avgränsad målgrupp
 • utbildning i samverkanskompetens
 • kunskap om varandras verksamhet, regelverk och ”verktygslådor”
 • gemensamma instruktioner för nyanställda
 • gemensamma planeringsdagar, studiebesök och fortbildning
 • kontinuerlig uppföljning och revidering av mål och arbetssätt.

Skapa smidighet och struktur genom till exempel:

 • samlokalisering, geografisk närhet eller regelbundna mötesdagar
 • gemensamma och dokumenterade rutiner för samverkan
 • kontinuerliga möten för information, diskussion, planering och beslut
 • utnyttja varandras ”verktygslådor” för individanpassning av insatser
 • flerpartsmöten för planering och uppföljning tillsammans med de aktuella individerna
 • gemensamma handlingsplaner för de aktuella individerna.

En vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete. amverka för barns bästa ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete.

​​Lagstiftning om samverkan

I en sammanfattning med aktuell lagstiftning får du en övergripande beskrivning av vad som gäller för intern och extern samverkan. Sammanfattningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan.

Webbaserad introduktion om samverkan

I en webbaserad introduktion får du en samlad bild av olika aktörers uppdrag och exempel på samverkan på olika nivåer. Introduktionen är uppbyggd kring hemmasittaren Melwin 14 år.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman