Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Hbtq Stöd i arbetet

Stöd i arbetet

Det kan vara svårt att se kopplingen mellan vardagliga individuella handlingar och strukturella mönster. Om du jobbar inom socialtjänst och hälso-och sjukvård behöver du vara medveten om maktstrukturer. ​Det kan hjälpa dig att förstå vilken position de individer som du träffar har i samhället, och hur det påverkar relationen mellan dig och den som sitter framför dig​.

​Inför ett möte kan några frågor att reflektera kring vara:

 • Vilka normer påverkar mig i mötet med en klient eller patient?

 • Vilka normer präglar den jag möter?

 • Vad innebär det för vårt möte?

 • Kan normer ha betydelse för vilket stöd eller behandling personen får?

I förlängningen handlar det om att kunna ge alla de personer du möter ett likvärdigt bemötande och tillgång till rätt insatser eller behandling.​

Tips för ett normmedvetet bemötande
 • Använd det namn och pronomen personen själv använder (även i dokumentation och journal)
 • Vilka frågor är relevanta att ställa i ett möte utifrån det jag faktiskt vet och vad är syftet med att ställa frågan?
 • Förutsätt inte att du vet något om en person bara baserat på kön, klass, etnicitet osv.
 • Utgå inte från att personen framför dig är heterosexuell eller cisperson, säg till exempel ”har du någon partner”
 • Utgå inte bara från dig själv i ett möte utan tänk till en extra gång – vem är det jag ska möta? Vad vet jag och vad tror jag mig veta?
 • Ta ansvar för hur du pratar i arbetsgruppen eftersom det ofta speglas i mötet med klienter eller patienter.
 • Ta personer som funderar över sin könsidentitet på allvar och hjälp dem vidare om de behöver ytterligare stöd eller insatser.

Arbete med hbtq-perspektiv 

Växjö kommun berättar hur de arbetar för att hbtq-perspektivet ska bli en naturlig del i ett inkluderande samhälle. Ett område som Växjö kommun fokuserar särskilt på är hbtq och ensamkommande barn och unga.

 

Att främja hbtq-personers rättigheter och möjligheter - förutsättningar och exempel

I rapporten finns exempel på hur du kan arbeta med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting.

​God vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori

 I det här kunskapsstödet redogör Socialstyrelsen för rekommendationer när det gäller specialiserad vård och behandling för barn och ungdomar med könsdysfori. Rekommendationerna bör ses som strävansmål som anger inriktningen på den utveckling som verksamheten bör ha. I slutändan är de tänkta att bidra till att alla som söker vård ska få likvärdig vård, oavsett var i landet de bor.

Läs på Socialstyrelsens webbplats

Strategi för lika rättigheter och möjligheter

Forskning visar att hbtq-personer har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsomyndighetens uppdrag i strategin är att följa hälsoutvecklingen och utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer bland hbt-personer över tid samt att främja hbt-personers lika förutsättningar att uppnå en god hälsa genom kunskapsspridning om effektiva metoder och insatser.

Hbtq på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

​Självskattningstest om normer

Genom att göra självskattningstester kan du bli mer uppmärksam på hur olika positioner och grupptillhörigheter kan ge dig fördelar i vissa situationer och bli till nackdelar i andra.

Till testet

​Normer, makt intersektionalitet och htbq

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när det gäller normer, makt, intersektionalitet och hbtq ur olika perspektiv.

Till texten

​Förklaringar till olika begrepp gällande normer och hbtq.​

Till ordlistan