Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Om yrkesintroduktion

Nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården förväntas hantera komplexa situationer och svåra bedömningar som socionomutbildningen fullt ut inte kan förbereda dem för. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra introduktion.

​Socialnämnden ansvarar för att personalen har rätt utbildning och kompetens. Här har vi samlat erfarenheter och exempel om introduktion för nyanställda socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården.

Varför är introduktionen så viktig?

Många kommuner har svårt att rekrytera och behålla personal till myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det leder till bristande kontinuitet och kvalitet i verksamheten samt risk för att barn och föräldrar inte får det stöd som de behöver.

Ett grundläggande problem för kompetensförsörjningen är att socionomutbildningen är en generalistutbildning som inte tillräckligt kan förbereda blivande socialsekreterare för de kvalificerade arbetsuppgifterna som ingår i arbetet. Mot den bakgrunden är en strukturerad introduktion för nya socialsekreterare en mycket viktig del för att uppnå stabilitet och kompetens i verksamheten.

Socialnämnden ansvarar för att socialsekreterare kan utföra arbetet

Socialnämnden ansvarar för att de socialsekreterare som arbetar med barn och unga i myndighetsutövningen har rätt kompetens och tillräckliga erfarenheter för att självständigt utföra arbetet.

Socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå från högskolan.  Arbetsgivaren ansvarar för att den som är ny och oerfaren får möjlighet att därutöver förvärva den komptetens som behövs. Den som är nyutexaminerad behöver handledning och yrkesintroduktion. Detta gäller även den som har arbetat inom andra delar av socialtjänsten, men saknar specifik erfarenhet av att arbeta inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.

Läs mer: Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen     33-34. 

Introduktion i två huvudsakliga delar

Introduktionen kan delas upp i arbetsplatsintroduktion och yrkesintroduktion.

  • Arbetsplatsintroduktionen avser praktiska delar som kommunens riktlinjer, datasystem, delegationsordning och kommunens organisation.
  • Yrkesintroduktionen fokuserar på de olika delarna i yrkesrollen, mötet med människor och handläggningen av ärenden.

Erfarenheter och tips

En oerfaren socialsekreterare behöver skolas in under en längre period, det framgår bland annat av handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården – Stärkt skydd för barn och unga från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Kommuner och regioner har förmedlat följande erfarenheter om introduktion:

  • Den inledande arbetsplatsintroduktionen kan med fördel genomföras tillsammans med socialsekreterare och annan personal från socialtjänstens olika delar.
  • Den nyanställde behöver ett nära och stukturerat stöd av chefer, erfarna kollegor och gärna en särskilt utsedd mentor, introduktör eller liknande.
  • Arbetsuppgifterna behöver anpassas efter den nyanställdes erfarenhet och möjlighet ges att gå bredvid erfarna kollegor.
  • Introduktionskurser med temadagar utspridda över tid är värdefullt, men behöver vara kopplade till det konkreta arbetet och följas upp tillsammans med chef, mentor eller båda och. Introduktionen kan med fördel samordnas med utbildning i Barns behov i centrum, BBIC.
  • Mallar och checklistor är ett viktigt stöd liksom hjälp att lära sig använda handböcker och andra underlag.
  • Särskild yrkeshandledning och tillfällen för reflektion för nyanställda är ett uppskattat stöd, liksom auskultation hos samverkansparter och kollegor på andra enheter.
  • Övergången mellan studier och yrkesliv kan underlättas av praktik- och traineeprogram i samarbete md universitet och högskolor.
  • Regional samverkan kring yrkesintroduktion ökar tillgängligheten och ger bättre förutsättningar för kvalitet.

Läs mer:

Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen - fem exempel

De första åren som anställd kan delas upp i faser

Det finns olika modeller för kompetensutveckling. I Uppsala län utformas exempelvis utbildning och stöd till socialsekreterare utifrån tre faser: introduktion och inskolning, yrkesfördjupning och erfaren/specialist.


SKL beskriver faserna på ett liknande sätt men använder begreppen ny, van, erfaren, och supersenior i sin rapport Initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen – fem exempel.

Exempel på introduktionsprogram

Förutsättningar och behov styr hur introduktionen av nyanställd personal planeras och genomförs i landet.

Introduktionsprogrammen som lyfts här har tagits fram i egen regi eller i samverkan med andra. Gemensamt för kommunerna är att de har satsat på både kompetensutveckling och ökad stabilitet i verksamheten.

Ta del av andras tips och erfarenheter:

​​Filmad intervju med Sofia Lager Milton, utvecklingsledare, Jönköpings län (ca 4 min)

Om du inte kan öppna filmen, testa i en annan webbläsare. 

Jönköpings län (PDF)

​Filmad intervju med Marie Hedquist, utvecklingsledare, Uppsala län (ca 4 min)

Om du inte kan öppna filmen, testa i en annan webbläsare.

 Uppsala län (PDF)

​Gävleborgs län: Traineetjänster hos IFO

För att förbättra introduktionen och få nyexaminerade socionomer att stanna längre har Ljusdals kommun infört två stycken traineetjänster i individ- och familjeomsorgen(IFO). Tillhörande film är tyvärr inte tillgänglig men läs mer om projektet  i PDF:n nedan.

Gävleborgs län (PDF)

​Guide för socialtjänstens arbete med barn och unga

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.
I guiden finns allt material som  Socialstyrelsen tagit fram för stöd i arbetet med barn och unga inom socialtjänsten samlat.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman