Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Adhd Psykosocialt och pedagogiskt stöd

Psykosocialt och pedagogiskt stöd

Stöd och behandling av barn och ungdomar med adhd bör bestå av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, och vid behov även läkemedelsbehandling. Vid utvärderingen följer man upp hur insatserna påverkat såväl symtombilden som funktionsförmågan och livskvaliteten.

Stöd och behandling av barn och ungdomar med adhd bör ha en multimodal inriktning, det vill säga bestå av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, och vid behov även läkemedelsbehandling.

Samhällets stödinsatser går ut på att barnet självt, liksom föräldrar, lärare och andra i barnets vardagsmiljöer, lättare ska förstå och hantera funktionsnedsättningen. Syftet är också att stärka skyddsfaktorerna i barnets liv och att begränsa riskfaktorerna.

Behovet av stöd kan variera. Man brukar rekommendera psykosociala och pedagogiska insatser, och för de barn och ungdomar som behöver kombineras dessa insatser med läkemedelsbehandling.

Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och förskolan eller skolan har ansvar för att ge stöd och samverka kring barnet eller ungdomen. De bör göra en behandlingsplan för samtliga insatser som barnet eller ungdomen får. Om barnet eller ungdomen har insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska man upprätta en samordnad individuell plan.

Stödinsatser från hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården ansvarar oftast BUP för att diagnostisera och erbjuda specialiststöd och behandling. Även barn- och ungdomsmedicinska mottagningar kan ha ett sådant ansvar. Insatserna kan bestå av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, och vid behov även läkemedelsbehandling.

Psykopedagogik

Kunskap om adhd är grunden i all behandling. För att kunna bemöta ett barn eller en ungdom med adhd på ett bra sätt behöver man förstå vad funktionsnedsättningen innebär och få strategier för att handskas med vardagen. Hälso- och sjukvården bör erbjuda psykopedagogik i form av information och utbildning till föräldrar, barnet eller ungdomen självt, förskole- och skolpersonal och till andra familjemedlemmar. Man behöver även se till att barnet eller ungdomen och dess familj får relevant informationsmaterial.

Föräldrastöd

Efter en inledande psykopedagogiskt inriktad föräldrautbildning kan många föräldrar behöva ytterligare stöd i föräldrarollen. Föräldrar till barn eller ungdomar med ett särskilt utmanande beteende som trots och aggressivitet behöver ofta extra stöd.

Kognitivt stöd som hjälpmedel

Barn och ungdomar med adhd kan behöva hjälp med att planera och organisera sin vardag, passa tider och komma ihåg vad de ska göra. Olika typer av kognitivt stöd kan hjälpa barnet eller ungdomen att klara av vardagsrutinerna och finns ofta som mobilappar.

Kognitivt stöd kan bestå av en överskådlig kalender, ett schema med bilder som delar upp en aktivitet i flera steg, tidur och klockor eller olika påminnelsehjälpmedel.

Psykosocialt stöd till barnet eller ungdomen själv

Barnet eller ungdomen själv kan behöva psykosocialt stöd för att förbättra funktionsförmågan inom olika områden. De kan exempelvis få insatser som individuella stödsamtal, social färdighetsträning i grupp och kognitiv beteendeterapi, kbt.

Stöd i förskola och skola

Förskolan och skolan är skyldiga att utforma stödinsatser till de barn och ungdomar som behöver. Man kan göra mycket för att underlätta för barn och ungdomar med adhd. De behöver tydlighet, struktur, en anpassad miljö och ett bemötande som bygger på förståelse för barnets svårigheter.

Socialt stöd från kommunens socialtjänst

Familjer som har barn och ungdomar med adhd kan behöva stöd från kommunens socialtjänst. De kan behöva praktisk hjälp för att underlätta vardagslivet eller en kontaktfamilj där barnet eller ungdomen kan bo under kortare perioder, till exempel under veckoslut.

Föräldrar och ungdomar kan få en särskild kontaktperson som hjälper till i vardagen.

Fast vårdkontakt

Som patient kan man begära en fast vårdkontakt inom hälso- och sjukvården. Det är en kontaktperson som bland annat hjälper till att planera och samordna insatserna.

Utvärdering av stödinsatser

Att följa utvecklingen är viktigt för att bedöma effekten av olika stödinsatser. Den behandlande eller stödjande enheten bör följa upp stödinsatserna tillsammans med barnets föräldrar. På så sätt kan man uppnå bästa resultat utifrån dagens kunskapsläge.

Vid utvärderingen följer man upp hur insatserna påverkat såväl symtombilden som funktionsförmågan och livskvaliteten. I behandlingsplanen bör det tydligt framgå hur utvärderingen av stödet ska genomföras.

Omslagsbild till Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhdKunskapsstöd om stödinsatser för personer med adhd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd beskriver vad adhd innebär och vilka stödinsatser som kan vara aktuella.

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd

  

ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet

ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet innehåller en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de diagnostiska instrument och behandlingsinsatser som används för adhd i Sverige.

ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar