Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Adhd Organisation och samverkan

Organisation och samverkan

Barn och ungdomar med adhd behöver ofta insatser från flera olika aktörer samtidigt. Därför behöver samverkan mellan berörda verksamheter förbättras och utvecklas.

​Barn och ungdomar med adhd och deras anhöriga är en grupp som ofta behöver insatser och åtgärder från flera aktörer. Samverkan mellan aktörerna är därför central. Landsting och kommuner har ett gemensamt ansvar för att samordna insatserna där olika professioner behövs.

Det är viktigt att tidigt uppmärksamma tecken som kan tyda på adhd och när det är motiverat göra en diagnostisk utredning som kan leda fram till lämpligt stöd och behandling.

Mer samverkan mellan verksamheterna behövs

Berörda verksamheter behöver samverka i större utsträckning än vad de gör idag eftersom många barn och ungdomar behöver insatser från flera verksamheter, ibland samtidigt.

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och landsting

Både socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, innehåller allmänna bestämmelser om samverkan och samarbete mellan huvudmännen. På övergripande nivå ska kommuner och landsting ingå överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning.

Individuell plan – samordning av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård

Kommuner och landsting ska gemensamt upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Arbetet med planen ska påbörjas omedelbart och planen ska ange vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska svara för och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. I planen ska det dessutom framgå vilka åtgärder som andra än kommunen och landstinget vidtar.

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har en överenskommelse om att samverka genom förstärkta rehabiliteringsinsatser för personer som behöver insatser från båda myndigheterna.

Organisatoriska utmaningar

I dag finns ett antal vårdprogram som olika landsting har tagit fram, men få av dem är framtagna i samverkan med kommunerna.

Kommunerna och hälso- och sjukvården behöver därför utveckla sin samverkan lokalt i syfte att ta fram gemensamma handlingsplaner eller vårdprogram. Huvudmännen behöver också utveckla samverkan kring att uppmärksamma adhd för att förhindra att problemen blir allvarligare. Specialistverksamheter kan behöva erbjuda stöd till verksamheter som saknar den kompetensen.

Behov av utbildning och handledning

Det finns ett stort behov av utbildning och handledning för personal som möter barn och ungdomar med adhd och deras familjer. Därför har en del kommuner och landsting satsat på att höja personalens kompetens när det gäller adhd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar