Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Adhd Uppmärksamma adhd

Uppmärksamma adhd

Hälso- och sjukvården, förskolan, skolan och socialtjänsten har alla en viktig roll i att upptäcka adhd hos barn och ungdomar. Därför behöver personalen i dessa verksamheter grundläggande kunskaper om adhd.

Hälso- och sjukvården, förskolan, skolan och socialtjänsten kan alla bidra till att upptäcka och känna igen adhd hos barn och ungdomar. Grundläggande kunskaper om adhd hos personalen är en förutsättning för att utforma behovsanpassade stödinsatser.

Att uppmärksamma tecken på adhd

Personalen inom de verksamheter som möter barn och ungdomar till vardags behöver uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd. Därför behövs kunskap om adhd i alla verksamheter.

Om barn med problem som kan bero på adhd upptäcks tidigt kan de få förståelse från omgivningen och stöd som kan förebygga att allvarligare problem uppstår senare.

Barnhälsovården

När det gäller spädbarn och småbarn är barnhälsovården ofta den verksamhet som föräldrar vänder sig till om de är oroliga för sitt barns beteende eller utveckling. Barnhälsovården har därför en viktig roll i att tidigt uppmärksamma små barn som har en avvikande utveckling och ett svårhanterligt beteende som kan tyda på adhd.

Barnhälsovårdens uppgift är att hjälpa föräldrarna att förstå sitt barns sätt att fungera för att kunna möta det på ett sätt som är utvecklande. Barnhälsovården kan också hjälpa föräldrarna att hitta strategier för svåra situationer i vardagen. Vid stora problem behöver barnet få en remiss för utredning och stödinsatser.

Förskolan

Förskolan ansvarar för att de barn som behöver ska få stöd i sin utveckling. Också förskolan har en viktig roll i att tidigt uppmärksamma beteenden som kan vara tecken på adhd. Men också att fånga upp föräldrars oro och arbeta för att barnet får lämplig hjälp.

Personalen kan behöva stöd och handledning av en psykolog eller specialpedagog för att göra en pedagogisk kartläggning och bedömning av barnets svårigheter.

En del barn har så stora problem att man i samråd med föräldrarna och en psykolog kommer fram till att det behövs en diagnostisk utredning. Men en diagnos får aldrig bli ett villkor för att barnet ska få stöd.

Skolan och elevhälsan

Skolan har en unik möjlighet att upptäcka barn och ungdomar med adhd eftersom personalen träffar alla barn och ungdomar under en lång tid. Elever med adhd kan signalera sina svårigheter med svaga resultat i skolan, problem med kamratrelationer, trötthet och nedstämdhet eller hög frånvaro.

Skolan ska se till att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det inte fungerar har skolan ett ansvar för att utreda elevers stödbehov och vidta åtgärder i samarbete med elevhälsan.

Ungdomsmottagningarna

Även ungdomsmottagningarna kan uppmärksamma ungdomar med symtom på adhd, inte minst för att ungdomarna själva söker sig dit för att få hjälp. Ungdomsmottagningar tar emot alla ungdomar som vill ha hjälp med frågor kring sexualitet, och psykisk och fysisk hälsa.

Personalen kan vara lyhörda och stödja ungdomarna att gå vidare och söka en diagnostisk utredning.

Socialtjänsten

Socialtjänsten behöver uppmärksamma och känna igen beteendeproblem som kan tyda på adhd. Ibland kan barn och ungdomars kontakt med socialtjänsten inledas med en orosanmälan om att ett barn riskerar att fara illa i sin familj. Kontakten kan också handla om barnets eller ungdomens eget beteende, exempelvis skolproblem som skolk, missbruk och beroende eller kriminalitet.

Om socialtjänsten misstänker att barnets eller ungdomens problem handlar om adhd behöver personalen informera familjen om möjligheter till utredning inom hälso- och sjukvården.

Omslagsbild till Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhdKunskapsstöd om stödinsatser för personer med adhd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd beskriver vad adhd innebär och vilka stödinsatser som kan vara aktuella.

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar