Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och habilitering

Barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd har ofta stora behov av stöd och habilitering. Insatserna ser olika ut för barn och ungdomar i olika åldrar och med olika utvecklingsnivå. De ska vara individuellt utformade och riktas mot kärnsymtomen.

​Barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd har ofta stora behov av psykologiska och medicinska insatser, socialt stöd och pedagogiska insatser. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och förskolan eller skolan ansvarar för att ge stöd och samverka kring barnet eller ungdomen.

Utformningen av stöd ser olika ut för barn i olika åldrar och med olika utvecklingsnivå. Insatserna bör utgå från en övergripande individuell plan som tar hänsyn till

  • barnets styrkor och svagheter
  • barnets individuella behov
  • graden av autismsvårigheter
  • familjens behov och önskemål.

Särskild kunskap om autismspektrumtillstånd hos den personal som möter barnet och föräldramedverkan är andra viktiga faktorer för att insatserna ska ha effekt.

Stödinsatser från hälso- och sjukvården

De vanligaste stödinsatserna handlar om pedagogiska insatser inklusive beteendeterapi med inriktning på träning i socialt samspel och kommunikation. Stödinsatserna kan även handla om färdighetsträning och anpassning av pedagogik och social miljö efter de svårigheter som barnet eller ungdomen har.

Stöd i förskola och skola

Stödinsatser i förskola och skola är av habiliterande natur och bygger på ett psykopedagogiskt arbetssätt som är anpassat till barn och unga med autismspektrumtillstånd. Habiliterande insatser har fokus på att främja utveckling, lärande och delaktighet i gemenskaper och riktas mot de funktionsnedsättningar som riskerar att bli hindrande för barnet i den processen.

Psykopedagogiska insatser innefattar kunskap om funktionsnedsättningen, konsekvenser i vardagen, råd och tips hur man kan hantera svårigheter i vardagen, och möjlighet att träffa andra i liknande situationer.

Det är också viktigt att tidigt erbjuda stöd i form av hjälpmedel och andra kompensatoriska strategier för att möjliggöra en så positiv utveckling som möjligt.

Socialt stöd från kommunens socialtjänst

Barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Barn som har stöd enligt LSS har också rätt att få en individuell handlingsplan där alla stödinsatser ska samordnas. LSS innehåller tio olika typer av stödinsatser varav åtta är aktuella för barn och ungdomar.

Rådgivning och annat personligt stöd

Insatsen syftar till att underlätta för barnet eller den unga och dennes familj att leva med funktionsnedsättningen. De experter som ger råd och stöd har, förutom sin yrkeskompetens, kunskap om problem och levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Biträde av personlig assistent

Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. Insatsen är tänkt som stöd till dem som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Personlig assistans för barn och ungdomar bör alltid övervägas som alternativ till att bo utanför föräldrahemmet.

Ledsagarservice

Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer att delta i samhällslivet. Insatsen kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera.

Biträde av kontaktperson

En kontaktperson kan hjälpa till att bryta barnet eller ungdomens isolering genom umgänge och hjälp till fritidsverksamhet. För vissa barn eller ungdomar kan det passa att insatsen ges av en hel familj, en så kallad kontaktfamilj.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt tar över omvårdnaden av barnet från föräldrarna. Avlösning bör kunna ges både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Korttidsvistelse

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att barnet eller ungdomen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på något annat sätt till exempel lägervistelse och kortkurser.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar med omfattande funktionsnedsättning som av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar eller boende i familjehem

Syftet med insatsen bostad med särskild service för barn eller ungdomar och boende i familjehem är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö för de barn som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Anhöriga och närstående

Föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd uttrycker ofta att de har en arbetsam och besvärlig situation både på det ekonomiska, sociala och existentiella planet, med uttalad oro för både aktuell situation och framtiden.

Syskon till personer med autismspektrumtillstånd kan komma i kläm, de känner stort ansvar och medkänsla, men kan också känna rädsla, osäkerhet och drabbas av svårigheter med egna sociala relationer. Hela familjen behöver stöd. Föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd anser att stigmatiseringen motverkas av att få en tidig och tydlig diagnos.

Fast vårdkontakt

Som patient kan man begära en fast vårdkontakt inom hälso- och sjukvården. Vårdkontakten är en kontaktperson som bland annat hjälper till att planera och samordna insatserna.

Utvärdering av stödinsatser

I princip alla barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrumtillstånd behöver varierande stödinsatser under hela uppväxten.

Att följa utvecklingen är viktigt för att bedöma effekten av olika stödinsatser. Den behandlande eller stödjande enheten bör följa upp stödinsatserna tillsammans med barnets föräldrar. På så sätt kan man uppnå bästa resultat utifrån dagens kunskapsläge.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar