Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Om elevhälsan

Inom elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans arbete är främst hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet sker i bred samverkan med den pedagogiska personalen och exempelvis landstingets hälso-och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagning och tandvård.

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och alla elever ska erbjudas minst tre hälsobesök med allmänna hälsokontroller i grundskolan och minst ett i gymnasieskolan. Elever i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök.
För elevhälsans arbete ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans personal samverkar med varandra, den pedagogiska personalen och exempelvis landstingets hälso-och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagning och tandvård.

Elevhälsans uppdrag

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att
  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Insatserna kan vara på organisations-, grupp eller individnivå.

​Vaccinationer

Alla barn i Sverige erbjuds att vaccinera sig mot tio sjukdomar, genom barnhälsovården och elevhälsan. Landstingen ska erbjuda vaccinationer kostnadsfritt i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna är frivilliga. Barnhälsovården genomför och ansvarar för att vaccinationerna erbjuds alla barn tills de börjar skolan.

​Vaccinationsregistret på Folkhälsomyndighetens webbplats

 Vaccinationerna ska journalföras och rapporteras till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar