Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Ensamkommande barn och unga Ensamkommande barn - viktiga aktörer

Ensamkommande barn - viktiga aktörer

För att ensamkommande barn och unga ska få ett bra mottagande behövs samverkan mellan aktörer som på olika sätt har viktiga funktioner för barnet/den unge. Här beskrivs kortfattat vad olika myndigheter och personer har ansvar för.

​Migrationsverket

 • Tar emot och prövar ansökan om asyl/uppehållstillstånd.
 • Utser ett offentligt biträde som ska företräda barnet i den rättsliga prövningen. Den sökande behöver inte betala för det offentliga biträdet.
 • Kan ansöka om god man.
 • Lämnar bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA.
 • Efterforskar vårdnadshavare.
 • Anvisar kommun för boende.
 • Lämnar uppgifter om det asylsökande barnet till berört landsting för att barnet ska kallas till hälsoundersökning.
 • Arbetar med återvändande för de barn som inte beviljas uppehållstillstånd.

Migrationsverket

Offentligt biträde

 • Hjälper till med ansökan om asyl/uppehållstillstånd och är med på möten med Migrationsverket. Ett offentligt biträde är jurist eller advokat.
 • Fungerar som god man fram till dess att en god man är utsedd.

Socialtjänsten

 • Utser en socialsekreterare för barnet.
 • Utreder behov, ger insatser och anordnar lämpligt boende för barnet.
 • Ansöker om god man för barnet om inte Migrationsverket har gjort det.
 • Följer upp att barnets boende, fritidsaktiviteter, skola, hälso- och sjukvårdskontakter och kontakten med god man fungerar väl.

Läs mer Socialtjänstens ansvar

God man eller särskilt förordnad vårdnadshavare

 • Företräder barnet i personliga, rättsliga och ekonomiska frågor i förälders/vårdnadshavares ställe.
 • Samverkar med hemmet där barnet vistas samt skola, myndigheter och hälso- och sjukvården.
 • Socialnämnden eller Migrationsverket ansöker om god man.

Läs mer God man eller särskilt förordnad vårdnadshavare

Boenden

HVB (hem för vård eller boende)

 • ger omvårdnad och stöd, och vid behov behandling
 • stöttar och motiverar barnet för att skolarbete och fritidsaktiviteter med mera ska fungera.
 • samverkar med andra viktiga aktörer.

Läs mer HVB-hem för ensamkommande barn och unga

Familjehem

 • ger omvårdnad och stöd
 • ger möjlighet att tillhöra en familj
 • stöttar och motiverar barnet för att skolarbete och fritidsaktiviteter med mera ska fungera.
 • samverkar med andra viktiga aktörer

Läs mer Familjehem för ensamkommande barn och unga

Stödboende

 • ett eget boende där den unge tränar för ett självständigt liv men där personal finns tillgänglig vissa tider på dygnet.

Jourhem

 • ger tillfällig omvårdnad och stöd i avvaktan på en långsiktig lösning.

Skolan och elevhälsan

 • Kartlägger kunskapsnivån och förutsättningar hos barnet, och anpassar undervisningen därefter.
 • Ger studiehandledning och undervisning i modersmålet.
 • Ger undervisning i svenska som andra språk.
 • amverkar med boendet, socialtjänsten, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. amverkar med boendet, socialtjänsten, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare.
Elevhälsan har samma ansvar för nyanlända elever som för alla andra elever.

Hälso- och sjukvården och tandvården

 • Kallar till hälsoundersökning och bedömer om det finns behov av ytterligare utredning eller behandling.
 • Utför tandvårdskontroll och följer upp med eventuell tandvård.

Läs mer Hälso-och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

​Skolverket - Ensamkommandes utbildning 

Ensamkommande barn och ungdomar är en del av Sveriges nyanlända elever. Att följa nyanlända och vid behov flerspråkiga elevers parallella språk- och kunskapsutveckling och organisera utbildningen efter resultaten är en förutsättning för god måluppfyllelse. På Skolverkets webbplats hittar du vad som gäller i grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildning, yrkesutbildning på gymnasienivå, komvux och särvux.

webbutbilning ensamkommande.PNGWebbutbildning om olika aktörers ansvar

En webbutbildning som ska tydliggöra olika aktörers ansvar för ensamkommande barn och unga. Utbildningen går genom socialtjänstens, Migrationsverkets, överförmyndarens, hälso- och sjukvårdens och skolans ansvar.

Webbutbildning om olika aktörersansvar

 

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Den fokuserar på det som är specifikt för ensamkommande barn och unga och kompletterar Socialstyrelsens mer generella handböcker för socialtjänsten.

Ensamkommande barn och unga – handbok, hos Socialstyrelsen (pdf)​​

​Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är en folder som kortfattat beskriver vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och unga på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Seminarium: Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor

Vad är det som driver barn att ta sig hela vägen från Marocko till Sverige? Hur behandlas de längs vägen? Vad behöver barnen för att få en fast grund och tillvaro? Länsstyrelsen  i Stockholm har skrivit en rapport om särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor.  Maria von Bredow berättade om rapporten i ett seminarium under Barnrättsdagarna i Örebro i april 2018, och kan ses på UR Samtiden. Arrangör var Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor på URplay

Podd om ensamkommande barn och unga

Hur många ensamkommande barn och unga kommer till Sverige varje år? Vad gör samhället för den som är under respektive över 18 år och hur funkar det egentligen med åldersbedömningar? I avsnitt  #26 av podden På djupet kan du lyssna på ett samtal mellan experter Elisabet Svedberg, Åsa Malmros och Lars-Torsten Larsson.

 

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Ensamkommande barn som försvinner

Under 2018 ska samtliga länsstyrelser tillsammans med andra relevanta aktörer ta fram enhetliga regionala rutiner för både det förebyggande arbetet och för när ett barn försvinner.

Du hittar länkar till samtliga regionala länsstyrelser och deras handlingsplaner på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats

​Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel - NMT

Misstänker du människohandel?
Ring 020-390 000
NMTs webbplats hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionkoordinatorer som kan bistå och länka till rätt instans i frågor som rör människohandel

​För dig som god man – medicinska åldersbedömningar

I asylärenden är åldern en avgörande faktor och asylsökande barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Om den asylsökande inte har några identitetshandlingar eller kan visa sin ålder på annat sätt kan Migrationsverket erbjuda personen att göra en medicinsk åldersbedömning. Att göra en medicinsk åldersbedömning är frivilligt för den asylsökande och något som det asylsökande barnet bestämmer tillsammans med dig som god man.

Mer om medicinska ålderbedömningar på Rättsmedicinalverkets webbplats