Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Ensamkommande barn och unga Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Ensamkommande barn och unga ska erbjudas hälsoundersökning. Syftet är att göra en medicinsk bedömning av hälsan och uppmärksamma behov av vård och smittskyddsåtgärder. Landstinget ansvarar för att ge barnen den vård de behöver, såväl den fysiska som den psykiska.

​Ensamkommande barn och unga ska erbjudas kostnadsfri hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som andra barn i samhället. Landstinget ansvarar för att ge barnen den vård de behöver, såväl den psykiska som den fysiska.

Hälsoundersökning av ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga ska erbjudas en hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökningen är att göra en medicinsk bedömning av hälsan och uppmärksamma behov av vård och smittskyddsåtgärder. Hälsoundersökningen inkluderar erbjudande om vaccinationer, provtagning för vissa infektioner och information om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård.

Samtal om fysisk och psykisk hälsa, vaccinationer och smittorisk

Hälsoundersökningen ska innefatta samtal om barnets hälsa där vårdpersonalen tar upp frågor om barnets tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd. Även barnets eventuella behov av tandvård behöver beröras vid hälsosamtalet.

Asylsökande och ensamkommande barn ska erbjudas vård i samma omfattning som den som är bosatt inom landstinget, vilket innebär att hälsoundersökningen ska tjäna syftet att fastställa vårdbehovet enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen som tandvårdslagen. En del av samtalet ska även handla om hur barnets psykosociala situation eller traumatiska upplevelser kan påverka hur han eller hon mår.

Samtalet ska även innehålla frågor om barnets vaccinationsstatus, om han eller hon har utsatts för smittorisk, och övriga frågor som ur smittskyddssynpunkt kan behöva besvaras.

Vaccinationer

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot nio allvarliga sjukdomar. Alla flickor erbjuds även vaccination mot HPV (humana papillomvirus) som bland annat kan leda till livmoderscancer.

Hälsoundersökningen inkluderar kompletterande vaccination i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet upp till 18 års ålder. Särskilt viktigt är skyddet mot mässling, polio och kikhosta för barn under 6 år.

Barn upp till 18 år som inte har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet ska erbjudas kompletterande vaccination. Om barnets vaccinationsuppgifter saknas och inte kan spåras bör barnet betraktas som ovaccinerat.

Kroppsundersökning och provtagning

En kroppsundersökning ska göras om behov har framkommit utifrån det individuella samtalet och eventuell provtagning, eller vid misstanke om sjukdom.

Återkoppling till socialtjänsten

Socialtjänsten har ansvar för att verka för att de ensamkommande barnens behov av hälso- och sjukvård tillgodoses.

Om socialtjänsten inom ramen för sin utredning av barnet begär en hälsoundersökning behöver ansvarig socialsekreterare få återkoppling från hälso- och sjukvården efter undersökningen så att eventuella insatser och åtgärder kan planeras och följas upp i samverkan mellan ansvariga huvudmän.

Om hälsoundersökningen berör en person under 18 år behöver dennes gode man få återkoppling. Huvudprincipen är att den unge behöver samtycka till att informationen lämnas.

Verksamheter som möter barn och unga

Primärvårdens vårdcentraler, barnhälsovården och specialistsjukvård som barnpsykiatri, barnmedicin och barnhabilitering är hälso- och sjukvårdsverksamheter som möter barn och unga. I skolan möter elevhälsans medicinska insats (tidigare skolhälsovården) alla elever.

Primärvården

Primärvården är en del av den öppna hälso- och sjukvården som innefattar vårdcentraler. Vårdcentralens uppgift är grundläggande behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering. Hälsoundersökningen av ett barn som ska placeras kan ske i primärvården.

Barnhälsovården

Barnhälsovården riktar sig till barn från födelsen till start i förskoleklass. En central uppgift för barnhälsovården är att följa alla barns hälsa, utveckling och livssituation. Målet är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Landstingens barnhälsovårdsprogram anger vilka insatser och uppgifter barnhälsovården erbjuder. Barnhälsovårdprogramet innehåller vanligen både mottagningsbesök och hembesök. Barnhälsovården erbjuder även alla barn vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är en specialistverksamhet som ska erbjuda stöd och behandling till barn och unga som har psykisk ohälsa.

Barnmedicin

Barn och ungdomsmedicinska kliniker och barnläkare i öppenvården tar emot  barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år  som har behov av bedömning, utredning, vård eller annan åtgärd där barnmedicinsk specialistkompetens men inte sjukhusets resurser krävs.

Barn och unga med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar som till exempel diabetes, neurologiska sjukdomar, reumatism, hjärtsjukdomar, allergier, astma eller andra problem behöver kontinuerlig läkarkontakt för behandling och uppföljning.

Barnneurologin och barnhabiliteringen

Barnhabiliteringen tar emot barn och unga med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning, autism eller flerfunktionsnedsättningar.

Habiliteringsinsatser kan vara råd, stöd och behandling samt förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Syftet med insatserna är att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra för barnet i det dagliga livet.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningens målgrupp är unga barn och unga under 23 eller 25 år. I verksamheten ingår att

  • förebygga oönskade graviditeter
  • bevara den reproduktiva hälsan
  • utföra smittspårning
  • diagnosticera och förebygga sexuellt överförbara sjukdomar
  • främja den psykosociala hälsan.

Ungdomsmottagningens verksamhet utgår från en helhetssyn på unga personer där kroppslig, psykisk och social utveckling ingår.

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Nyanlända elever har samma rätt som andra elever till elevhälsa, vilket bland annat omfattar hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Mellan hälsobesöken ska eleverna dessutom erbjudas syn- och hörselundersökningar, och andra begränsade hälsokontroller.

Elevhälsan ska också erbjuda eleverna vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. De elever som behöver ett kompletterande vaccinationsskydd ska erbjudas det.

Tandvården

Barn och unga ska erbjudas en god tandvård. Den tandvård som landstinget självt bedriver kallas folktandvård. Folktandvården ska ge regelbunden och fullständig tandvård för alla barn och unga upp till och med året de fyller nitton.

När det gäller asylsökande ungdomar upphör landstingets skyldighet att erbjuda tandvård när ungdomen fyllt 18 år, till skillnad från ungdomar med uppehållstillstånd.

​Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 redovisar en analys av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens möjligheter och utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända.

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 (pdf)

Kommunikationsstöd i vårdsituationer

På webbplatsen KomHIT hittar du kommunikationsstöd i vårdsituationer för människor på flykt. Du kan ladda ner samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet är översatt till tio språk och kan användas som komplement till tolk. Materialet har tagits fram av Dart, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård.

webbutbilning ensamkommande.PNGWebbutbildning om olika aktörers ansvar

En webbutbildning som ska tydliggöra olika aktörers ansvar för ensamkommande barn och unga. Utbildningen går genom socialtjänstens, Migrationsverkets, överförmyndarens, hälso- och sjukvårdens och skolans ansvar.

Webbutbildning om olika aktörersansvar

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Ensamkommande barn som försvinner

Under 2018 ska samtliga länsstyrelser tillsammans med andra relevanta aktörer ta fram enhetliga regionala rutiner för både det förebyggande arbetet och för när ett barn försvinner.

Du hittar länkar till samtliga regionala länsstyrelser och deras handlingsplaner på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats

​Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel - NMT

Misstänker du människohandel?
Ring 020-390 000
NMTs webbplats hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionkoordinatorer som kan bistå och länka till rätt instans i frågor som rör människohandel

​Stödmaterial och samlad information

På Socialstyrelsens webbplats finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter asylsökande och andra flyktingar.

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar på Socialstyrelsens webbplats