Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Ensamkommande barn och unga Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Ensamkommande barn ska erbjudas kostnadsfri hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som andra barn i samhället. Regionerna ansvarar för att ge barn som är mellan 0-17 år den vård de behöver för både sin psykiska och fysiska hälsa. Unga som har fyllt 18 år ska erbjudas vård, inklusive tandvård, som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

​Hälsoundersökning av asylsökande

Ensamkommande barn och unga ska precis som alla andra asylsökande erbjudas en hälsoundersökning för asylsökande, enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Syftet med hälsoundersökningen är att göra en medicinsk bedömning av hälsan och uppmärksamma behov av vård och smittskyddsåtgärder. Hälsoundersökningen inkluderar erbjudande om vaccinationer, provtagning för vissa infektioner och information om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård.

Hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Om det inte är obehövligt ska en hälsoundersökning även erbjudas i samband med att barn eller unga placeras i vård utanför hemmet. Syftet är att ge underlag för barnets eller den unges behov av hälso- och sjukvård och ligger till grund för socialtjänstens planering och uppföljning av vården. Socialtjänsten ansvarar enligt socialtjänstlagen för att underrätta regionen om att ett barn eller ung person i åldern 18-20 år ska erbjudas en hälsoundersökning och regionen ansvarar för att genomföra den enligt lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Asylsökande barn och unga, i åldrarna 0-20 år som placeras omfattas alltså av två lagstiftningar och ska därmed, om det inte är obehövligt, erbjudas två hälsoundersökningar. Syftet med de båda hälsoundersökningarna är delvis olika, men överlappar varandra till viss del.

Kommuner och regioner ska samarbeta för att stärka barns och ungas rätt till hälso- och sjukvård.

Läs mer i Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2019:19 Hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet​

Verksamheter inom hälso-och sjukvården som möter barn och unga

Primärvårdens vårdcentraler och specialistsjukvård som barnpsykiatri, barnmedicin och barnhabilitering är hälso- och sjukvårdsverksamheter som möter barn och unga. Här ingår även tandvård. I skolan möter elevhälsan alla elever. Ungdomsmottagningen vänder sig till unga bland annat i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa.

Vårdcentralen / hälsocentralen

Vårdcentralen / hälsocentralen arbetar hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och med behandling. 

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Verksamheter som först möter barn och unga som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa – oavsett vad problemen beror på – kallas första linjen. Första linjens uppgift är till exempel att ringa in problem och besvär, behandla lindriga till medelsvåra psykiska tillstånd (t. ex. depression, ångest eller sömnsvårigheter) och vid behov remittera svårare tillstånd vidare till andra aktörer, främst BUP. I regel är första linjen kopplad till en vårdcentral eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM, men kan i en del regioner vara ansluten till BUP eller ungdomsmottagningar.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är en specialistverksamhet som erbjuder bedömning av och behandlingsinsatser till barn och unga i åldrarna 0-17 år som har medelsvår till svår psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om självmordstankar eller en misstänkt psykossjukdom.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM tar emot barn och unga i åldrarna 0-17 år som har behov av bedömning, utredning, vård eller annan åtgärd där barnmedicinsk specialistkompetens behövs.

Barnhabiliteringen

Barnhabiliteringen tar emot barn och unga i åldrarna 0-17 år som har omfattande och livslånga funktionsnedsättningar, som autism eller flerfunktionsnedsättningar.
Habiliteringsinsatser kan vara råd, stöd och behandling samt förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Syftet med insatserna är att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra för barnet i det dagliga livet.

Tandvården

Barn och unga ska erbjudas kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård. Det gäller till och med det år de fyller 23 år. Den tandvård som regionen bedriver kallas folktandvård.
När det gäller asylsökande unga upphör regionens skyldighet att erbjuda tandvård när ungdomen fyllt 18 år, till skillnad från ungdomar med uppehållstillstånd. För unga över 18 år gäller vård som inte kan anstå. Läs mer i Kunskapsguidens text Vård som inte kan anstå

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Nyanlända elever har samma rätt som andra elever till elevhälsa.

Den medicinska delen av elevhälsan utför regelbundna hälsobesök med hälsosamtal samt kontroll av till exempel längd, vikt, syn, hörsel och rygg. Vid behov sker uppföljning mellan hälsobesöken.

Elevhälsan ska också erbjuda eleverna vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. De elever som behöver ett kompletterande vaccinationsskydd ska erbjudas det.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningens målgrupp är unga upp till ungefär 23 år men en del mottagningar kan ta emot unga upp till 25 år. I verksamheten ingår att förebygga oönskade graviditeter, bevara den reproduktiva hälsan, utföra smittspårning, diagnosticera och förebygga sexuellt överförbara sjukdomar samt främja den psykosociala hälsan.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf​https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf

​Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 redovisar en analys av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens möjligheter och utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända.

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 (pdf)

Kommunikationsstöd i vårdsituationer

På webbplatsen KomHIT hittar du kommunikationsstöd i vårdsituationer för människor på flykt. Du kan ladda ner samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet är översatt till tio språk och kan användas som komplement till tolk. Materialet har tagits fram av Dart, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård.

webbutbilning ensamkommande.PNGWebbutbildning om olika aktörers ansvar

En webbutbildning som ska tydliggöra olika aktörers ansvar för ensamkommande barn och unga. Utbildningen går genom socialtjänstens, Migrationsverkets, överförmyndarens, hälso- och sjukvårdens och skolans ansvar.

Webbutbildning om olika aktörersansvar

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Ensamkommande barn som försvinner

Under 2018 ska samtliga länsstyrelser tillsammans med andra relevanta aktörer ta fram enhetliga regionala rutiner för både det förebyggande arbetet och för när ett barn försvinner.

Du hittar länkar till samtliga regionala länsstyrelser och deras handlingsplaner på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats

​Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel - NMT

Misstänker du människohandel?
Ring 020-390 000
NMTs webbplats hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionkoordinatorer som kan bistå och länka till rätt instans i frågor som rör människohandel

​Stödmaterial och samlad information

På Socialstyrelsens webbplats finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter asylsökande och andra flyktingar.

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar på Socialstyrelsens webbplats