Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Ensamkommande barn och unga HVB för ensamkommande barn och unga

HVB för ensamkommande barn och unga

Många ensamkommande barn och unga placeras på HVB för att få omvårdnad och stöd. HVB för ensamkommande barn och unga ska tillgodose barnens behov av en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd för att utvecklas.

HVB för ensamkommande barn och unga omfattas av samma regelverk som övriga HVB. Personalen behöver ha tillräckliga kunskaper för att bemöta barnen utifrån deras behov och kunna hantera de situationer som uppstår i vardagen.

All verksamhet inom socialtjänsten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Inom HVB innebär det bland annat att barnen får vara delaktiga i utformningen av innehållet i vården så att den anpassas efter deras behov av stöd.

Ensamkommande barns och ungas behov

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som andra barn och unga. Men då de inte har sina föräldrar i Sverige behöver många av dessa behov tillgodoses av andra vuxna runt dem.

Läs mer: Ensamkommande barns och ungas behov inom aktuellt tema 

Traumamedvetet bemötande

Många ensamkommande barn och unga har varit med om svåra händelser. Ett traumamedvetet bemötande handlar om att tillgodose deras behov av trygghet, goda relationer och hjälp att hantera svåra känslor. Genom ett traumamedvetet bemötande kan de flesta återhämta sig i sin vardagsmiljö.

Läs mer: Temat Traumamedvetet bemötande på Kunskapsguiden

HVB ska tillgodose barnens och de ungas behov

HVB blir för många ensamkommande barn och unga den bas där de kan landa och få stöd under sin första tid i Sverige. Placeringen ska tillgodose barnens behov av en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd för att utvecklas.

Vården vid ett HVB ska upplevas som meningsfull och vara anpassad till den enskildes behov och förutsättningar. Vården utgår från socialtjänstens bedömning av det enskilda barnets behov och vilket stöd eller insatser barnet har behov av.

I samband med inskrivningen av ett barn vid hemmet ska en bedömning göras av att hemmet är lämpligt för det barn som ska skrivas in utifrån hans eller hennes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

Under placeringstiden kan barnet ha behov av att återknyta och upprätthålla kontakt med familj och anhöriga i sitt transnationella nätverk. Kontakten kan till exempel ske genom internet, brev eller telefon.

HVB blir även en plats för att bygga nya relationer till både vuxna och jämnåriga. Även om relationerna inte blir långvariga behöver verksamheten arbeta för att bygga upp nya trygga relationer som kan skapa anknytning och stärka känslan av sammanhang och tillhörighet

Personal på HVB

Förutom stöd i vardagen kan stöd från personalen på HVB bestå i att motivera barnet och följa upp viktiga kontakter och aktiviteter för barnet utanför boendet, som skolgång, nödvändig hälso- och sjukvård och tandvård, och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Personalen behöver även vara uppmärksam på barnens individuella behov och hur mycket ansvar och krav varje enskilt barn klarar av. Barnens behov kan variera över tid bland annat beroende på hur de mår och om de känner oro för framtiden eller familjen.

Läs mer: Temat Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga på Kunskapsguiden

En inkluderande och tillgänglig verksamhet

Verksamheten ska vara inkluderande och tillgänglig för alla som vårdas på hemmet, både i utformningen av verksamhetens innehåll och i planeringen av den individuella vården och stödet till barnen.

Att förstå och göra sig förstådd

Barnet har rätt att få information på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov vad gäller språk, mognad och eventuella funktionsnedsättningar. Barnet ska också ges möjlighet att framföra sina åsikter och frågor. För ett ensamkommande barn är tillgång till tolk många gånger en förutsättning för att de ska kunna vara delaktiga.

Barn som känner sig ensamma och utsatta

En del barn kan känna sig särskilt ensamma och utsatta i sitt boende, såsom barn med psykisk ohälsa, barn med olika funktionsnedsättningar, barn som är ensamma i boendet om att tillhöra en viss kulturell, språklig eller territoriell gemenskap och hbtq-personer. Flickor kan känna sig utsatta när de placeras i ett hem med övervägande pojkar.

För barn som känner sig ensamma och utsatta kan kontakter och stöd utanför boendet bli extra viktiga. Exempelvis kan kontakt med barn i en liknande situation ge möjlighet till en gemenskap där de inte känner sig lika utsatta. Internet kan vara en kanal för att få kontakt med barn i liknande situation. Frivilligorganisationer kan ofta ge ett bra stöd.

Andra vårdbehov

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att barnet får den vård och det stöd som han eller hon behöver. I den vårdplan som upprättas av socialtjänsten ska barnets behov av insatser och mål med vården anges. Föreståndaren ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bedöma om behoven kan tillgodoses inom verksamheten.

Ibland framkommer det under placeringstiden att barnet har andra vårdbehov än de som uppmärksammats av socialtjänsten innan placering. Om den enskilde är i behov av annan vård än den hemmet kan erbjuda, ska socialtjänsten inleda en utredning för att fatta beslut om ytterligare insatser eller omplacering. Socialtjänsten ska noga följa vården och minst var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och om innehållet i vården behöver ändras.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa förekommer i större utsträckning bland ensamkommande barn och unga jämfört med övriga jämnåriga. Det kan därför vara lämpligt att personal på HVB har kunskaper om hur psykisk ohälsa tar sig uttryck och vilka tecken som bör leda till kontakt med hälso- och sjukvården. De kan även behöva ha kunskap om bemötande vid exempelvis krisreaktioner, självskadebeteende och självmordstankar.

Läs mer: Temat Psykisk ohälsa hos barn och unga på Kunskapsguiden

Fysisk ohälsa

Ensamkommande barn och unga har rätt till gratis hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som andra barn i landstinget.

Missbruk eller beroende

Om barnen är i behov av behandling för ett missbruk eller beroende kan socialtjänsten se till att dessa behov blir tillgodosedda genom ett särskilt beslut om kompletterande öppenvårdsinsatser eller genom placering på HVB med behandlingsinriktning.

Funktionsnedsättningar

Asylsökande barn och unga har rätt till stödinsatser enligt SoL för eventuella funktionsnedsättningar. Däremot har asylsökande inte rätt till insatser enligt LSS, eftersom det förutsätter att man är folkbokförd i en kommun.

Personalens behov

Att arbeta med personer som upplevt svåra livshändelser kan vara tungt. Personalen kan behöva stöd i form av kompetensutveckling, utbildning och en god arbetsledning.

Föreståndaren på ett HVB ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna ansvara för att personalen får den handledning de behöver. Föreståndaren ska även kunna ansvaraför att rekrytera och introducera personal med lämplig utbildning, och att bevaka och stödja personalens behov av kompetensutveckling. Dessutom ska föreståndaren kunna ansvara för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

​Om filmen Vad händer nu?

Om filmen Vad händer nu? är till för att stödja dig som visar filmen Vad händer nu för ensamkommande barn på ett HVB. Handledningen ger dig information om hur du kan använda filmen, delar av asylprocessen och andra viktiga frågor.

Om filmen Vad händer nu?

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Ensamkommande barn som försvinner

Under 2018 ska samtliga länsstyrelser tillsammans med andra relevanta aktörer ta fram enhetliga regionala rutiner  för både det förebyggande arbetet och för när ett barn försvinner.

Du hittar länkar till samtliga regionala länsstyrelser och deras handlingsplaner på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats

​Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel - NMT

Misstänker du människohandel?
Ring 020-390 000
NMTs webbplats hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionkoordinatorer som kan bistå och länka till rätt instans i frågor som rör människohandel

​Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbstöd som ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram för personal på HVB för barn och unga. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga