Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Socialtjänstens ansvar

Kommunen ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande asylsökande barn vilket bland annat innebär boende, daglig omsorg och eventuellt särskilt stöd. Grunden för det kommunala mottagandet av ensamkommande barn är den så kallade normaliseringsprincipen.

​Normaliseringsprincipen innebär att alla barn som vistas i Sverige så långt möjligt ska omfattas av samma sociala omvårdnadssystem. Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Anvisningskommunens ansvar

I samband med att ett ensamkommande barn ansöker om asyl beslutar Migrationsverket vilken kommun som barnet ska anvisas till. Socialtjänsten i anvisningskommunen inleder en utredning och erbjuder placering i ett HVB-hem, familjehem eller stödboende.
Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som hon eller han behöver under placeringstiden, oavsett om barnet placeras i anvisningskommunen eller i en annan kommun. Från och med den 1 juni 2018 har möjligheten för en kommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsats genom ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).
Läs mer på Kunskapsguiden/ensamkommande:

Justerad anvisningsmodell och kommunandelar för 2019

Den modell för fördelning och anvisning av ensamkommande barn som tillämpas sedan 2016 har genomgått en justering som gäller fr.o.m. 1 januari 2019.  Anvisningsmodellen, där varje kommuns mottagande av ensamkommande barn regleras utifrån en tilldelad andel, ger kommunerna en möjlighet att i dialog med länsstyrelsen och övriga kommuner i länet omfördela mottagandet i respektive län. Den justerade modellen medger att en kommun kan omfördela hela, eller delar av sin andel av mottagandet till en annan kommun inom samma län. En överenskommen omfördelning är giltig under ett år.
Läs mer på Migrationsverkets webbplats:

När asylsökande ensamkommande barn får uppehållstillstånd

Om ett barn får beslut om uppehållstillstånd innebär det att Migrationsverkets ansvar för barnet upphör och att barnet inte längre omfattas av LMA. Socialnämnden ansvarar därefter för barnets försörjning och även fortsättningsvis för barnets boende. Barnets behov av ställföreträdare kvarstår men i och med uppehållstillståndet ersätts den gode mannen av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Mer på Kunskapsguiden/ensamkommande:

När asylsökande ensamkommande barn blir 18 år

När ett ensamkommande asylsökande barn uppnår en ålder av 18 år eller får sin ålder registrerad till 18 år, och alltså upphör att vara barn, är huvudregeln att det övergripande ansvaret för mottagandet går över till Migrationsverket, på samma sätt som för andra vuxna asylsökande. En vuxen asylsökande ska erbjudas plats på en förläggning, och registreras vid en sådan även om han eller hon inte önskar utnyttja den erbjudna platsen. 

Om socialtjänsten bedömer att den unge även efter att ha fyllt 18 år har behov av vård inom socialtjänsten i form av en placering enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kan placeringen fortgå. Bedömningen av detta får göras utifrån samma förutsättningar som gäller för andra unga personer.

Läs mer på Kunskapsguiden/ensamkommande:

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Den fokuserar på det som är specifikt för ensamkommande barn och unga och kompletterar Socialstyrelsens mer generella handböcker för socialtjänsten.

Ensamkommande barn och unga – handbok, hos Socialstyrelsen (pdf)​​

webbutbilning ensamkommande.PNGWebbutbildning om olika aktörers ansvar

En webbutbildning som ska tydliggöra olika aktörers ansvar för ensamkommande barn och unga. Utbildningen går genom socialtjänstens, Migrationsverkets, överförmyndarens, hälso- och sjukvårdens och skolans ansvar.

Seminarium: Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor

Vad är det som driver barn att ta sig hela vägen från Marocko till Sverige? Hur behandlas de längs vägen? Vad behöver barnen för att få en fast grund och tillvaro? Länsstyrelsen  i Stockholm har skrivit en rapport om särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor.  Maria von Bredow berättade om rapporten i ett seminarium under Barnrättsdagarna i Örebro i april 2018 och kan ses på UR Samtiden. Arrangör var Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor på URplay

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Ensamkommande barn som försvinner

Under 2018 ska samtliga länsstyrelser tillsammans med andra relevanta aktörer ta fram enhetliga regionala rutiner för både det förebyggande arbetet och för när ett barn försvinner.

Du hittar länkar till samtliga regionala länsstyrelser och deras handlingsplaner på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats

​Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel - NMT

Misstänker du människohandel?
Ring 020-390 000
NMTs webbplats hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionkoordinatorer som kan bistå och länka till rätt instans i frågor som rör människohandel

​Stödmaterial och samlad information

På Socialstyrelsens webbplats finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter asylsökande och andra flyktingar.

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar på Socialstyrelsens webbplats