Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Evidensbaserade metoder Evidensbaserade metoder – databaser för hälso- och sjukvården

Evidensbaserade metoder – databaser för hälso- och sjukvården

All forskning som är publicerad är förtecknad i olika typer av databaser. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, ger ut kunskapsöversikter där bästa tillgängliga kunskap presenteras för olika undersökta områden. Andra databaser som kan vara till hjälp är Cochrane library och PubMed/Medline.

​All forskning som är publicerad är förtecknad i olika typer av databaser. För att få information av mer översiktligt slag kan systematiska kunskapsöversikter användas.

I systematiska kunskapsöversikter har en sammanvägning av ett stort antal relevanta studiers resultat i en viss fråga genomförts. Översikterna utgår från en konkret fråga. De presenterar vilka studier som finns inom området och om dessa bedöms ge evidens för en viss typ av behandling eller inte.

Det ställs ofta höga krav på de studier som behandlas i en systematisk översikt. I dokumentationen redovisas de tillämpade kvalitetskraven. Ofta gäller kraven både utformning och genomförande av de granskade studierna. Denna typ av översikter är värdefulla eftersom man då inte själv behöver genomföra sökning, granskning och värdering av vetenskapliga artiklar. Översikterna kan exempelvis sökas i Cochrane Library, hos Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, eller hos Socialstyrelsen.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har regeringens uppdrag att utvärdera olika metoder inom vården och omsorgen ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv.

SBU ger ut kunskapsöversikter där bästa tillgängliga vetenskapliga underlag presenteras för olika undersökta områden. I rapporterna beskrivs vilka behandlingsmetoder som gör bäst nytta och minst skada.

Utgångspunkten är att ta fram ett opartiskt och vetenskapligt underlag för professionella inom vården inför beslut om val av exempelvis metoder. Arbetsmetoden för dessa granskningar är systematisk kunskapsöversikt som är en strukturerad och transparent metod för att samla in, välja ut, granska och sammanfatta forskning om en avgränsad fråga.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen sammanställer kunskap från olika källor och gör systematiska kartläggningar och kunskapsöversikter. Socialstyrelsens nationella riktlinjer är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. De visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder.

Socialstyrelsen

Cochrane Library

Cochrane Library är en samling av olika databaser som sköts av ett internationellt omfattande Cochrane-nätverk bestående av läkare, forskare och patienter. De utför systematiska översikter och metaanalyser av medicinska undersökningar avseende behandlingseffekter, för att få fram resultat som kan läggas till grund för evidensbaserad sjukvård. Cochrane Library är en databas där man söker kunskap om olika evidensbaserade behandlingsstrategier.

The Cochrane Library

PubMed/Medline

PubMed/Medline publicerar artiklar inom medicin, naturvetenskap, odontologi och vårdvetenskap. Söker man kunskap i PubMed/Medline får man själv göra arbetet med att systematiskt och kritiskt granska studiernas forskningsresultat och tillvägagångssätt. Man får också själv bedöma om det kan finnas evidens för en viss behandlingsmetod eller inte. Detta förutsätter givetvis att det finns aktuell forskning inom området. Saknas det är det nästan omöjligt att finna vetenskapliga bevis för en viss metods användbarhet.

PubMed/Medline

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman