Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Tidiga och samordnade insatser, TSI

Tidiga och samordnade insatser, TSI

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga handlar om att ge rätt stöd på rätt nivå, redan tidigt i en ogynnsam utveckling.

 

​Tidiga och samordnade insatser

Med tidiga och samordnade insatser menas insatser som

  • ges tidigt i ett skede av en ogynnsam utveckling, oavsett barnets ålder
  • är medvetet organiserade som en väl fungerande helhet, sett ur barnets perspektiv och hela situation.

Tidiga och samordnade insatser förutsätter god samverkan både internt och externt, mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Graden av samverkan anpassas efter behovet. Ta ställning till om det räcker att utbyta information med varandra, eller om situationen kräver något mer.

Samverkan mellan Socialstyrelsen och Skolverket

För att förbättra samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har Socialstyrelsen och Skolverket ett gemensamt regeringsuppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Myndigheterna följer och stöttar 36 utvecklingsarbeten i Sverige. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för samverkan, och på så sätt få kunskap om vad som behövs för att skapa förutsättningar för tidiga, samordnade insatser i kommuner och regioner.

Läs mer om de 36 utvecklingsarbetena inom uppdraget TSI

Film: Livet är inte så lätt

Filmen Livet är inte så lätt är framtagen i arbetet för att sprida information om vikten av tidiga och samordnade insatser. Det kan bli bättre för många barn och unga om skola, vård och socialtjänst agerar tillsammans, i tid.

 

Om du inte kan se filmen, prova en annan webbläsare än Internet explorer, till exempel Chrome eller Firefox.

Varför är samverkan och samordning ofta så svårt?

Alla är överens om att samverkan ska ske, och det finns mängder av arbetsmodeller och verktyg som ska underlätta. Ändå blir det långt ifrån alltid verklighet. Forskaren Mats Tyrstrup förklarar vad det kan bero på, och om vilka strategier som kan få arbetet över verksamhetsgränserna att fungera bättre.

Forskaren Mats Tyrstrup om samordning, gränser och organisatoriska mellanrum(pdf)

​Skottlandsmodellen GIRFEC: tidig samverkan runt barn och unga

I Skottland arbetar alla kommuner enligt samma modell för att samordna tidiga insatser för barn och unga. Modellen heter Getting it right for every child (GIRFEC) och ger skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården konkreta verktyg för att stötta barn tidigt och med så lite byråkrati som möjligt.

Skottlandsmodellen

​Förstärkt första linje

Första linjen för barn och unga är de verksamheter som först tar emot barn och ungdomar som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det kan vara verksamheter från exempelvis primärvården, socialtjänsten och elevhälsan.

Förstärkt första linje

​Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete.

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Nationell konferens om tidiga och samordnade insatser

Om du inte kan se filmen, testa prova en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome eller Firefox.

​Samverkan kring barn och unga

För barn och unga som har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller som far illa krävs rätt stöd så tidigt som möjligt. Därför behöver hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan samverka.

Temat Samverkan kring barn och unga ger en samlad bild av olika aktörers uppdrag och ansvar, och är tänkt att ge inspiration och öka kunskapen om samverkan.

Samverkan kring barn och unga