Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd

 

 
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatserKategorin bedömningsmetoder och insatser samlar beskrivningar och enskilda svenska utvärderingar av bedömningsmetoder och insatser.
Beslut om subvention av läkemedelTandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prövar och fattar beslut om vilka läkemedel som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.
Klassificering och koderKlassifikationer erbjuder en struktur och ett system för indelning av objekt i kategorier (grupper) som har likartade egenskaper, vilket är en förutsättning för meningsfull statistik och uppföljning.
LägesrapporterLägesrapporter beskriver det aktuella läget inom folkhälsan, hälso- och sjukvården, miljöhälsan och inom det sociala området.
LäkemedelsrekommendationerLäkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med specialister från sjukvården.
MeddelandebladMeddelandeblad ges ut av Socialstyrelsen och innehåller i huvudsak information om juridiska frågor, krav, ansvar och åtgärder. Meddelandeblad har inte någon juridisk status.
Metodguiden för socialt arbeteI Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete finns information om bedömningsinstrument och insatser som används eller kan komma att användas för barn och familj, funktionshinder, missbruk och äldre.
Målgruppsanpassade sammanfattningarMålgruppsanpassade sammanfattningar kan exempelvis vara patientbroschyrer, nedkortade och i vissa fall förenklade versioner av långa och omfattande rapporter, sammanfattningar av rapportserier.
Nationella KvalitetsregisterNationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.
Nationella riktlinjerSocialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.
Rekommendationer och vägledningarRekommendationer och vägledningar kan utgöra beslutsstöd för verksamheterna och de kan utgöra grunden för att utforma rutiner för att säkerställa kvaliteten i en verksamhet. Rekommendationer och vägledningar ska utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap.
Socialstyrelsens handböckerSocialstyrelsens handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen.
Statistik och uppföljningarStatistik är sammanställning i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram. Uppföljning är granskning av insamlad information i syfte att ge en saklig och värderingsfri överblick över hur något har utvecklats.
Systematiska översikter och kartläggningarSystematisk översikt och kartläggning är en strukturerad och transparent metod för att samla in, välja ut, granska och sammanfatta forskning om en avgränsad fråga.
Termer och begreppKategorin termer och begrepp samlar nationellt överenskomna termer och begrepp inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. De nationellt överenskomna termerna och begreppen finns samlade i termbanken på Socialstyrelsen.
Öppna jämförelserÖppna jämförelser jämför olika aspekter av socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och bidrar till lärande, uppföljning och förbättring inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Om kunskapsstöd

På Kunskapsguiden finns olika kategorier av kunskapsstöd, exempelvis nationella riktlinjer, läkemedelsrekommendationer, systematiska översikter, statistik och informationsmaterial. Kunskapsstöden ska främja personal på olika nivåer att använda den mest aktuella kunskapen.

Här hittar du aktuella kunskapsstöd för området barn och unga.