Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Instrument för bedömning av suicidrisk – en systematisk litteraturöversikt

Instrument för bedömning av suicidrisk – en systematisk litteraturöversikt

Instrument för bedömning av suicidrisk – en systematisk litteraturöversikt utvärderar intervju- och skattningsinstrument som syftar till att underlätta och förbättra den kliniska bedömningen av risk för suicid. Kunskapsstödet är utgivet av SBU.

​I Sverige dör årligen cirka 1 500 personer i suicid, vilket är en medelhög
Nivå ur ett internationellt perspektiv. Psykosociala problem och psykiska
störningar som till exempel depression eller alkoholberoende, är vanliga
riskfaktorer. Det är viktigt att kunna identifiera vilka patienter som har
förhöjd risk att suicidera men beteendet är komplext och svårt att förutsäga
och forskare har därför utvecklat intervju- och skattningsinstrument för att underlätta och förbättra den kliniska bedömningen av risk för suicid.

Instrument för bedömning av suicidrisk – en systematisk litteraturöversikt utvärderar intervju- och skattningsinstrument som syftar till att underlätta och förbättra den kliniska bedömningen av risk för suicid. För att ett instrument skulle anses vara tillräckligt känsligt, sattes en minimigräns på sensitivitet 80 procent men en lägre minimigräns för specificitet, 50 procent.

Resultat

Totalt identifierades 13 instrument som bedömde risken för suicidförsök
och 9 instrument som bedömde risken för suicid. Endast ett instrument,
suicidfrågan i Patient Health Questionnaire-9, PHQ- 9, hade utvärderats
i primärvård. Det fanns inte något instrument som uppfyllde de uppställda kraven på sensitivitet och specificitet.

Etiska aspekter

Även om det saknas evidens för de granskade instrumentens prediktionsförmåga,
kan de vara användbara ur en pedagogisk synvinkel. Om de integreras i ett samtal där intervjuaren framför allt är angelägen om att ge utrymme för patientens beskrivning och uppfattning av situationen kan de fungera som ett hjälpmedel för att få mer information med kvalitetssäkrat innehåll.

Slutsatser

  • Det saknas vetenskapligt stöd för att något skattningsinstrument har tillräcklig tillförlitlighet för att användas för att förutsäga framtida suicid, 80 % sensitivitet, 50 % specificitet. Instrument med hög sensitivitet kan dock fylla en funktion som pedagogiskt stöd för mindre erfarna kliniker.
  • Det finns starkt vetenskapligt stöd för att skattningsinstrumentet SAD PERSONS Scale har mycket låg sensitivitet; en majoritet av personer som senare gör någon suicidhandling identifieras inte.
  • Det behövs forskning som utvärderar om bedömningen av suicidrisk förbättras av att instrument används som komplement till den kliniska bedömningen. Idag saknas det studier.
  • Det behövs mer forskning för att klarlägga vilken tillförlitlighet de vanligen använda skattningsinstrumenten SUAS och C-SSRS har.
  • Det saknas studier som utvärderar om suicidfrågan i depressionsskalan MADRS kan predicera suicidhandling.


Instrument för bedömning av suicidrisk – en systematisk litteraturöversikt är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Instrument för bedömning av suicidrisk – en systematisk litteraturöversikt på
SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?