Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Kontinuitet inom institutionsvård för barn och unga – betydelsen av hur personalens arbetstid är organiserad

Kontinuitet inom institutionsvård för barn och unga – betydelsen av hur personalens arbetstid är organiserad

I en norsk rapport har effekten och upplevelsen av kontinuitetsfrämjande åtgärder för barn och unga på institution utvärderats. SBU har sammanfattat och kommenterat den systematiska översikten i Kontinuitet inom institutionsvård för barn och unga.

​Barn och unga i Sverige, som har behov av vård och omsorg utanför det egna hemmet på grund av hemförhållanden eller eget beteende, kan via socialtjänsten placeras i institutionsvård. Dessa barn och ungdomar har ett särskilt behov av kontinuitet i sin vardag.
I en norsk rapport från Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har effekten och upplevelsen av kontinuitetsfrämjande åtgärder för barn och unga på institution utvärderats Syftet var att i första hand ta reda på hur kontinuitetsfrämjande åtgärder påverkar den psykosociala utvecklingen hos barn och ungdomar. Ytterligare ett syfte var att undersöka barns och ungdomars egna erfarenheter av dessa åtgärder. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har sammanfattat och kommenterat den systematiska översikten Kontinuitet inom institutionsvård för barn och unga på uppdrag av Statens institutionsstyrelse.

Från SBU:s sammanfattning

Det går inte att avgöra hur barns och ungdomars psykosociala utveckling påverkas av åtgärder för att öka kontinuiteten. Orsaken är att effektstudierna inom detta område är av låg kvalitet och olika avseende både var studierna har utförts och vilka personer som har studerats.

Kontinuitet för placerade barn och ungdomar är ett komplext begrepp

Kontinuitet för placerade barn och ungdomar är ett komplext begrepp. SBU har identifierat följande svagheter i den norska rapporten i relation till detta:

  • Betydelsen av kontinuitet har endast undersökts inom ramen för en och samma institutionsvistelse och i förhållande till olika sätt att organisera och schemalägga personalgruppen.
  • Kontinuitet inom barn- och ungdomsgruppen på institutionen berörs inte.
  • Innebörden av diskontinuitet till följd av växling mellan institutioner och placeringsformer, flyttningar och oplanerade avbrott berörs inte.
  • Personalkontinuitetens betydelse har inte relaterats till barnens och ungdomarnas kontext, till exempel i vad mån de bibehåller kontakt med sin familj, och andra kontinuitetsfrämjande sammanhang. 
  • Kontinuitetens betydelse och effekt på utveckling varierar med barns ålder och detta uppmärksammas inte.

Kontinuitet inom institutionsvård för barn och unga – betydelsen av hur personalens arbetstid är organiserad är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Kontinuitet inom institutionsvård för barn och unga på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?