Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom utvärderar nytta och risker med underhållsbehandling med andra generationens antipsykotiska läkemedel för personer med bipolär sjukdom. Kunskapsstödet är utgivet av SBU.

​I Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom utvärderar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, nytta och risker med underhållsbehandling med andra generationens antipsykotiska läkemedel för personer med bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom medför som regel livslång medicinering. Idag används ibland andra generationens antipsykotiska läkemedel, Second Generation Antipsychotics, SGA, som underhållsbehandling. Dessa används ibland som enda läkemedel eller i kombination med litium eller annat stämningsstabiliserande medel.

Relativt många personer med bipolär sjukdom förskrivs SGA. Det nationella kvalitetsregistret BipoläR redovisar för år 2014 att SGA i kombination med stämningsstabiliserare, förskrivs till 20 procent av alla patienter som har registrerats för uppföljning. Enligt registret har endast några få procent SGA som enda behandling.

Syftet med denna utvärdering är att ur ett medicinskt, etiskt och hälsoekonomiskt perspektiv utvärdera nytta och risker med underhållsbehandling (minst sex månaders behandling) med andra generationens antipsykotiska läkemedel för personer med bipolär sjukdom.

Slutsatser på längre sikt

  • Det går inte att bedöma långsiktig nytta och risk med underhållsbehandling med andra generationens antipsykotiska läkemedel, SGA, för personer med bipolär sjukdom. Orsaken är att det saknas studier som är längre än två år.

Slutsatser på kortare sikt

Bipolär sjukdom typ I

  • Hos personer som har bipolär sjukdom typ I och som i manisk akutfas har svarat på aripiprazol, quetiapin eller ziprasidon som tillägg till stämningsstabiliserande läkemedel, minskar risken för återfall vid underhållsbehandling med dessa läkemedel.
  • Det går inte att bedöma effekterna av underhållsbehandling med olanzapin, och risperidon eftersom det saknas tillräckligt bra studier.
  • Quetiapin skulle i vissa fall kunna utgöra ett alternativ till litium för att minska återfall och behandlingsavbrott. Men risker för allvarliga biverkningar måste beaktas. Det saknas dock studier av biverkningar på lång sikt.
  • Samtliga undersökta SGA ger ofta viktökning. Aripiprazol ger något mer skakningar och krypningar i benen än stämningsstabiliserande läkemedel. Olanzapin och quetiapin ger mer dagtrötthet och mindre sömnlöshet än stämningsstabiliserande läkemedel. Biverkningarna ska rapporteras till Läkemedelsverket och bör följas upp i kvalitetsregister.
  • De läkemedel som är effektiva när det gäller att förebygga återfall har potential att spara in en stor del av läkemedelskostnaden genom minskade hälso- och sjukvårdskostnader kopplade till återfall. Färre återfall ger bättre livskvalitet och ökad överlevnad.

Bipolär sjukdom typ II

  • Inga slutsatser kan dras om effekten av SGA som underhållsbehandling vid bipolär sjukdom typ II, då det saknas studier.

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem