Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2017 – en god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

Öppna jämförelser 2017 – en god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

Öppna jämförelser 2017 – en god vård? ger en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat rörande kvalitet och effektivitet, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Öppna jämförelser 2017 – en god vård?

​Öppna jämförelser 2017 – en god vård? ger en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat rörande kvalitet och effektivitet, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. I rapporten presenteras 53 indikatorer utifrån Socialstyrelsens ramverk för indikatorbaserade uppföljningar inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Rapporten riktar sig främst till lednings- och styrningsfunktioner i hälso- och sjukvården.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Det är variationer i resultat mellan län gällande tillgänglighet till hälso- och sjukvård och inga tydliga förbättringar kan ses.
  • Fallskador är fortsatt en stor bidragande orsak till hälsoproblem i Sverige.
  • Andel äldre med olämpliga läkemedel fortsätter att minska.
  • Sjukfrånvaron hos landstingens personal fortsätter att öka och ökningen syns för olika personalgrupper inom hälso- och sjukvårdssystemet. Det är särskilt personal inom särskilda boendeformer som ligger långt över övriga delar av hälso- och sjukvården.
  • Befolkningens förväntade medellivslängd ökar, men samtidigt ökar även skillnaderna mellan olika utbildningsgrupper.
  • Antalet överbeläggningar och utlokaliseringar ökar.
  • Dödlighet efter hjärtinfarkt minskar bland både kvinnor och män. Sverige har också, jämfört med flera andra länder, en låg dödlighet vid sjukhusvårdad akut hjärtinfarkt.
  • Andelen fysiskt inaktiva ökar i gruppen med diabetes. Dessutom visar indikatorn på stora skillnader mellan län.

Öppna jämförelser 2017 – en god vård? är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2017 – en god vård? på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?