Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Systematisk uppföljning 5. Sammanställa uppgifterna

5. Sammanställa uppgifterna

När systematisk uppföljning av enskilda klienter sammanställs på gruppnivå får verksamheten kunskap som kan användas för att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten.

 

​Först när systematisk uppföljning av enskilda klienter sammanställs på gruppnivå får verksamheten kunskap som kan användas för att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet. Sammanställning på gruppnivå kan beskriva vilka huvudsakliga problem som finns bland klienterna och hur insatserna fördelas. Sammanställning av förändringar och måluppfyllelse synliggör tendenser kring insatsernas resultat.

Om verksamheten vill veta om de erbjudna insatserna ges till rätt målgrupp och om klienternas situation förändrats, positivt eller negativt, är det nödvändigt att insatserna dokumenteras och följs upp för varje enskild klient. Det är också nödvändigt att uppgifterna går att sammanställa.

En databas på sikt

I takt med att uppgifter om klienter och verksamheter samlas in och sparas växer verksamhetens databas. När antalet i de olika klientgrupperna är tillräckligt blir det meningsfullt att till exempel beräkna medelvärden. Det blir då också möjligt att jämföra olika gruppers resultat.

Uppgifter som kan sammanställas

I regel görs sammanställningar som speglar de kunskapsbehov som identifierades i planeringen av systematisk uppföljning.

Verksamheter kan till exempel arbeta med att sätta individuella mål tillsammans med sina klienter. Även om dessa mål är individuella och skiljer sig åt mellan klienterna, kan verksamheten vilja undersöka i vilken utsträckning klienterna når de överenskomna målen på verksamhetsnivå. Förutsatt att det finns en variabel för generell måluppfyllelse för varje klient, går det att sammanställa hur stor andel av samtliga klienter som når sina mål.

Exempel på frågor som kan belysas:

  • Vilka demografiska grupper av klienter finns i verksamheten?
  • Vilka problem eller behov har klienterna?
  • Förändras de huvudsakliga problemen över tid?
  • Vilken är problemnivån före och efter avslutad insats?
  • Vilka mål är vanligast?
  • Hur stor är andelen uppnådda mål?
  • Hur stor är andelen fullföljda insatser?
  • Vad tycker klienterna om kvaliteten på bemötandet och insatserna?

En sammanställning av uppgifter som samlats in före, under och efter avslutade insatser för en klientgrupp visar om det skett några förändringar för gruppen. Resultaten kan redovisas i form av tabeller, grafiska kurvor och diagram.

Gå vidare till 6. Analysera resultaten

Ett fiktivt exempel på en sammanställning

Ett fiktivt exempel på sammanställning finns från sida 26 i Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel.

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel på Socialstyrelsens webbplats

 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?