Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Steg 2 – söka kunskap

I steg 2 söker man efter relevant kunskap som besvarar frågan som formulerats i steg 1. Frågan avgränsar sökningen och fungerar också som en mall för att sålla fram relevant information.

 

​Att ta fram kunskap som både är relevant och vetenskapligt hållbar kan vara komplicerat. Av det skälet kan det vara bra att låta någon person eller grupp att få i uppdrag att söka rätt på och dokumentera forskning.

Kunskapskällor

Det kan vara en bra början att ta del av nyhetsbrev eller populärvetenskapliga tidskrifter som refererar till forskning till ett specifikt ämne eller forskningsområde. Likaså webbsidor som är speciellt skapade för att sammanfatta forskning eller sprida information.

Sammanfattad forskning

Myndigheter och FoU samt regionförbund har ibland uppdrag att ta fram eller sammanfatta forskning, till exempel:
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Riktlinjerna baseras bland annat på sammanställning och gradering av evidensstyrkan hos det vetenskapliga underlaget, insatsens kostnadseffektivitet samt etiska överväganden.
  • Nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats

  • Metodguiden är en informationstjänst om insatser och bedömningsmetoder som är eller kan bli aktuella för socialt arbete i Sverige. I Metodguiden beskrivs metodernas (både insatser och bedömningsmetoder) användning som till exempel målgrupp, syfte, genomförande och utbildningskrav. Metodguiden länkar till svenska systematiska kunskapsöversikter gällande de beskrivna insatsernas effekter i de fall de finns. I de fall det enbart finns internationella översikter sammanfattas dessa på svenska med länk till översikten.
  • Metodguiden på Socialstyrelsens webbplats

  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården och omsorgen, både etablerade och nya. SBU identifierar också kunskapsluckor, genom att de pekar på områden där det saknas forskning. SBU tar fram systematiska forskningsöversikter. Det är en strukturerad metod som används för att identifiera, välja ut, bedöma och sammanfatta enskilda studier med avseende på en tydlig och avgränsad fråga.
  • Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU:s webbplats

  • Forskningsinstitut som Cochrane Collaboration och Campbell Collaboration är nätverk av internationella forskare som också tar fram systematiska översikter. En systematisk översikt är ett snabbt och bra sätt att ta del av relevant forskning inom ett område.
  • Campbell Collaborations webbplats

    Cochrane Collaborations webbplats

Primärforskning

Primärforskning kring vård och omsorg finns att ta del av på universitet, högskolor, FoU och regionförbund.

Universitet och högskolor har sökbara databaser där man kan hitta både avhandlingar, artiklar och böcker med mera. Det finns också en gemensam katalog för alla universitets- och högskolebibliotek och en gemensam webbplats för avhandlingar.

FoU Välfärds webbplats

Adresser till kommuner och regioner på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats

Att söka information i internationella databaser

Internationella databaser bevakar och registrerar referenser till artiklar ur vetenskapligt granskade tidskrifter men även avhandlingar, konferenshandlingar med mera. De här databaserna finns på universitetsbibliotek, högskolebibliotek och sjukhusbibliotek och är vanligen licensierade. Förutom information om författare, publiceringsår, tidskrift med mera, innehåller dessa databaser ofta även en kort sammanfattning av innehållet (”abstract”) i artiklarna. Man kan beställa artiklar via sitt närmaste bibliotek, vissa är gratis medan andra kan vara förenade med vissa kostnader om man beställer direkt via en tidskrift.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?