Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Hur upplever patienter och närstående vården?

Hur upplever patienter och närstående vården?

Hur upplever patienter och närstående vården? innehåller en sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2016. Kunskapsstödet är utgivet av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​Hur upplever patienter och närstående vården? innehåller en sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2016. Kunskapsstödet lägger särskilt fokus på klagomål som rör olika typer av brister i information och bemötande samt vårdens organisering.

Sammanställningen redovisar data och iakttagelser men ger däremot inte svar på varför det ser ut som det gör.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar att:

  • Antalet klagomål fortsätter att öka med fem procent på årsbasis. Den största ökningen finns inom primärvården. Den enskilt största gruppen som klagomålen rör är kvinnor i åldern 50-59 år. Fördelningen av antalet klagomål mellan kvinnor och män skiljer sig åt beroende på verksamhetsområde.
  • Antalet klagomål som rör det kommunikativa samspelet fortsätter att öka. När patienter blir nonchalerade, tillrättavisade eller ifrågasatta skapar det oro och missnöje. Detta kan i sin tur leda till att patienten söker vårdkontakt upprepade gånger, även akutsjukvård.
  • Information om och till patienten brister i många fall. Enskilda kontaktar patientnämnderna med synpunkter och klagomål som handlar om att de inte får tillräckligt med information eller inte görs delaktiga i sin vård. Informationen följer inte alltid patienten mellan olika vårdenheter och vårdgivare – patienter upplever att de ofta får hålla ihop vården själva. Detta blir särskilt tydligt för patienter med en komplex sjukdomsbild, som patienter med samsjuklighet, personer med cancerdiagnos och multisjuka.
  • Flera patienter och närstående upplever vården som svårtillgänglig – detta syns exempelvis inom somatisk specialistsjukvård och psykiatrisk specialistsjukvård. Det händer att patienter inte sällan befinner sig på fel vårdnivå. Klagomålen handlar bland annat om att det är långa väntetider till utredningar och behandlingar, att det är svårt att få kontakt med läkare för frågor om remiss eller medicinering. I sina kontakter med patientnämnderna relaterar patienterna sena diagnoser och behandlingsinsatser till bristande personalkontinuitet, kompetens och att de bollas mellan olika vårdnivåer. När patienten inte upplever vården som enhetlig och sammanhållen kan det vara en fråga som samtidigt handlar om patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet.

Hur upplever patienter och närstående vården? är utgivet av IVO.

Hur upplever patienter och närstående vården? på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?