Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

Vägar till ökad delaktighet ger socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

​Delaktighet är en mänsklig rättighet och centralt i all verksamhet för människor med funktionsnedsättningar. Det gäller bland annat utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, övergripande mål och det dagliga arbetet med stöd och service.
Delaktighet handlar om engagemang i en livssituation. Ytterst kan bara den enskilde själv bedöma sin delaktighet, men samspelet mellan individ och miljö påverkar i hög grad den enskildes engagemang och upplevelse av delaktighet. Genom fler tillfällen att vara delaktig utifrån egna intressen, och stöd att använda dessa tillfällen, kan engagemanget i olika livssituationer öka.

Att socialtjänsten ser delaktighet som en process är viktigt både i förhållande till barn och vuxna med funktionsnedsättning. För barn handlar det om möjligheter till delaktighet här och nu, men också om att lära sig att påverka sin situation och efter hand få större kontroll över sitt liv. För vuxna med nedsatt beslutsförmåga kan ett väl fungerande arbete för ökad delaktighet bidra till ökad vilja och förmåga att delta i beslutsfattande. Därmed kan inflytandet öka, såväl över stödet och servicen som i det dagliga livet och på samhällsnivå.

Arbetet för ökad delaktighet gäller såväl övergripande uppgifter om information och samverkan som handläggning, genomförande och uppföljning av individuella stöd- och serviceinsatser.

Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS är utgivet av Socialstyrelsen.

Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?