Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018 ger en bild av tillståndet i hälso- och sjukvården och tandvården. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018

​Medellivslängden ökar för både kvinnor och män. År 2015 var medellivslängden 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män. Under senare år har skillnader i medellivslängd mellan grupper med olika utbildningsnivå ökat. Personer med eftergymnasial utbildning har högst medellivslängd.

Utbyggt stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor

Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor har ökat sedan 2013 men är fortfarande på en låg nivå. Framförallt är det stödet till patienter med ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet som har byggts ut. De nya nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor betonar särskilt vikten av åtgärder för att stödja riskgrupper, exempelvis vuxna med en social sårbarhet och gravida kvinnor.

Mer än hälften av alla vårdskador kan förebyggas

Andelen vårdtillfällen där patienter vårdas för skador ökar. År 2015 var andelen vårdtillfällen med skador 10,9 procent medan den var 12,3 procent 2017. Majoriteten av alla vårdskador, 34 procent, är vårdrelaterade infektioner. Ungefär 61 procent av alla vårdskador skulle kunna förebyggas. För den som drabbas av en vårdskada ökar medelvårdtiden med 7 dagar.

Hög efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal

Efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal överstiger tillgången vad gäller barnmorskor, specialistläkare och sjuksköterskor. I förhållande till befolkningsmängden i Sverige är dock antalet läkare och sjuksköterskor hög jämfört med andra länder.

Kompetensförsörjningen är en av vårdens stora utmaningar. Ett flertal satsningar pågår för att behålla befintlig personal, rekrytera nya medarbetare, säkerställa kompetensutveckling och att använda befintlig kompetens på ett effektivt sätt.

Tandhälsan är god i befolkningen

Tandhälsan i befolkningen är generellt sett god. Det finns inga större skillnader mellan kvinnor och män, men skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper är stora. Det är till exempel betydligt vanligare att personer med kortare utbildning enbart besöker tandvården av akuta skäl. I denna grupp är det dessutom vanligare med utdragning av tänder än vad det är för personer med längre utbildning.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018 är utgivet av Socialstyrelsen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?