Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Bistånd enligt socialtjänstlagen Bistånd enligt socialtjänstlagen

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd hos kommunen. De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna kan till exempel vara boendestöd eller särskilt boende.

​En person med funktionsnedsättning kan ha rätt till bistånd både för sin försörjning och för behov som gäller hans eller hennes livsföring i övrigt, till exempel boendestöd eller särskilt boende.

De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. I socialtjänstlagen (2001:453), SoL, regleras att socialtjänstens omsorg om personer med funktionsnedsättning ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Socialtjänstens mål och värdegrund

Socialtjänstlagen, SoL, är en målinriktad ramlag. I portalparagrafen anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg.

Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser, och att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Vägledande principer för SoL

För individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten ska följande begrepp och principer vara vägledande:

 • helhetssyn
 • frivillighet och självbestämmande
 • normalisering
 • kontinuitet
 • flexibilitet
 • närhet.

Socialnämndens ansvar för vissa grupper

Socialnämnden har enligt SoL ansvar för vissa grupper i samhället: barn och unga, äldre personer, personer med funktionsnedsättning, personer med missbruksproblem och personer som vårdar eller stödjer närstående.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialnämnden ska verka för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för målgruppen.

Socialtjänstlagen lyfter fram barns behov

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska också i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga. De ska även sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och det stöd som de behöver.

Vid åtgärder som gäller barn ska man ta hänsyn till barnets bästa. Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.

Stöd till anhöriga

Socialnämnden har skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Inga begränsningar i SoL

Det finns inga begränsningar i SoL kring vad den enskilde kan ansöka om för typ av bistånd. Den enskildes behov avgör om socialtjänsten beviljar bistånd och hur det i så fall ska utformas. Vanligt är att man beskriver insatserna som serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser.

Serviceinsatserna kan till exempel vara praktisk hjälp med hemmets skötsel som städning och tvätt, hjälp med inköp och att uträtta ärenden på post- och bankkontor eller hjälp med att laga mat.

Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan också vara insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i sitt eget hem.

Regler för den enskildes rättsäkerhet

Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes rättssäkerhet. Avsikten med reglerna är att den enskilde ska få sin sak prövad och avgjord på ett sakligt och opartiskt sätt.

Handläggare arbetar på uppdrag av socialnämnden vars uppdrag utgår från SoL. I SoL regleras de skyldigheter som socialnämnden har och den enskildes rättigheter. Även förvaltningslagen (1986:223), FL, styr handläggarnas arbete. FL reglerar förhållandet mellan den enskilde och myndigheten.

Handläggaren tar emot ansökan

När en person ansöker om stöd och hjälp med den dagliga livsföringen, exempelvis hemtjänst, är det en handläggare som tar emot ansökan. I lagstiftningen finns inga bestämmelser som reglerar hur en ansökan om bistånd måste vara utformad. En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. I handläggarnas uppgift ingår att hjälpa den enskilde att precisera sina behov och önskemål.

Utredning om behov, livssituation och omgivning

Utredningen består av att samla in uppgifter om den enskildes behov, livssituation och omgivningsfaktorer. Omgivningsfaktorer är den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. Omgivningsfaktorerna kan vara underlättande eller hindrande. Utredaren ska fånga upp den enskildes uppfattning om sin situation, sina behov och hur dessa kan tillgodoses. Uppgifter från annan myndighet eller utomstående person får inte inhämtas utan den enskildes samtycke.

Arbetet med att samla in, analysera och väga samman olika uppgifter syftar till att skapa en allsidig, relevant och tillförlitligt underlag för nämndens beslut. I utredningsarbetet ingår även att formulera mål för insatsen.

Målen behöver vara konkreta så att det klart och tydligt anger vad som är önskvärt att uppnå med den insats som beviljats. Det finns krav på planering av insatser och att planeringen dokumenteras inom både socialtjänsten och andra närliggande områden. Handläggningen ska dokumenteras fortlöpande. Den enskilde har rätt till insyn i vad som dokumenteras.

Handläggningsprocessen avslutas med ett skriftligt beslut

I det skriftliga beslutet ska det framgå

 • vilken eller vilka insatser som har beviljats eller avslagits
 • beslutsmotivering
 • hur lång tid beslutet gäller
 • aktuellt lagrum, det vill säga hänvisning till ett visst bestämt ställe i aktuell lagtext 
 • beslutsfattare och beslutsdatum
 • hur beslutet kan överklagas vid helt eller delvis avslag.

Överklaga beslut

Ett beslut som helt eller delvis innebär avslag på ansökan får överklagas. Beslut som fattas av socialtjänsten överklagas till förvaltningsrätt. Överklagande lämnas dock alltid in till socialnämnden, som sedan är skyldig att ompröva beslutet eller överlämna överklagande till domstolen.

Uppföljning av insats

För att få kunskap om insatsens resultat för den enskilde behöver man följa upp beslut. Vanligtvis följer handläggaren upp sina beslut för att få svar på om man har nått uppsatta mål med hjälp av insatsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser