Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ansvar

Ansvaret för att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är delat mellan landstingen och kommunerna. Verksamhetschefen ansvarar för att förskrivaren av hjälpmedel har kompetens för det och förutsättningar att följa förskrivningsprocessen och de lokala rutinerna för förskrivning.

​Det är sjukvårdshuvudmannen, det vill säga landsting eller kommun, som definierar och bestämmer vilka hjälpmedel som ska ingå i hälso- och sjukvårdens ansvar. Vad som betraktas som hjälpmedel i ett landsting behöver därför inte göra det i ett annat.

Ansvaret för att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är delat mellan landstingen och kommunerna.

Ansvarsfördelningen är inte reglerad i lag men nedan beskrivs hur ansvaret ser ut i praktiken.
Hjälpmedelsverksamheten är baserad på Hälso- och sjukvårdslagen, (1982:768) HSL, och är organiserad på olika sätt i landstingen och kommunerna. Förutom HSL är andra viktiga lagar patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen, (2010:659) och lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.

Mer om lagar och regler

Landstingen ansvarar för syn-, hörsel och ortopedtekniska hjälpmedel

De hjälpmedel som landstingen ansvarar för är

 • hjälpmedel till personer med hörselnedsättning för alla åldrar
 • hjälpmedel till personer med synnedsättning för alla åldrar
 • hjälpmedel till barn oavsett funktionsnedsättning – åldersgräns varierar
 • ortopedtekniska hjälpmedel oavsett ålder
 • medicinska behandlingshjälpmedel oavsett ålder.

Landstingen och kommunerna delar på ansvaret för andra hjälpmedel

Ansvaret för hjälpmedel som hanteras inom hjälpmedelscentralernas verksamhetsområde är delat mellan landstingen och kommunerna. Det är främst hjälpmedel för att kunna förflytta sig, sköta sin hygien, kommunicera och stödja kognitiva förmågor som hanteras inom hjälpmedelscentralernas verksamhet. Ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun samt organisation för verksamheten ser olika ut i alla län. 

Flertalet hjälpmedelscentraler drivs av landstinget och de samverkar med kommunerna i länet via olika avtal.

Ansvaret för de hjälpmedel som hanteras inom hjälpmedelscentralen är oftast delat. På en generell nivå har landstingen och kommunerna ett delat ansvar för:

 • hjälpmedel till personer med rörelsenedsättning förutom ortopedtekniska hjälpmedel
 • hjälpmedel till personer med kommunikations- eller kognitiva funktionsnedsättningar
 • inkontinenshjälpmedel.

Ansvarsfördelningen för olika hjälpmedel ser olika ut i alla län. För förskrivarna innebär det att de måste känna till hur ansvarsfördelningen ser ut där de själva arbetar.

Förskrivare inom de olika hjälpmedelsområdena

Olika yrkesgrupper är förskrivare inom olika hjälpmedels- och funktionshindersområden. Exempel på yrkesgrupper som förskriver hjälpmedel är audionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor, ortopedingenjörer och synpedagoger. Även läkare förskriver hjälpmedel, oftast de hjälpmedel som är direkt kopplade till en medicinsk behandling.

Verksamhetschefens ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att den personal som ska förskriva hjälpmedel, har kompetens för detta och ges förutsättningar för att följa förskrivningsprocessen och de lokala rutinerna för förskrivning.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården har verksamhetschefen, efter uppdrag, bland annat ansvar för att:

 • endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter används, förskrivs, utlämnas respektive tillförs patienter.
 • medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras.
 • göra bedömningen om berörd personals utbildning är adekvat mot bakgrund av den kompetens som exempelvis krävs för att vara utbildningsansvarig, förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patient och ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter.
 • utse och förteckna vem eller vilka av personalen som ska vara anmälningsansvarig avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter.

Avvikelserapportering

All hälso- och sjukvårdsverksamhet är skyldig att rapportera de allvarligaste avvikelserna till Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket. Syftet med bestämmelserna om avvikelsehantering är att kunskaperna om riskerna i hälso- och sjukvården ska öka så att avvikelser kan minimeras genom i första hand förebyggande åtgärder. En aktiv avvikelserapportering är därför viktig för att förbättra patientsäkerheten inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Förskrivarens ansvar

Förskrivaren är ansvarig för att alla stegen i förskrivningsprocessen utförs. Det är möjligt att olika hälso- och sjukvårdspersonal hos en eller flera vårdgivare, eller vårdansvariga verksamheter, kan ansvara för en eller flera steg i processen.

För att patienten ska få en god och säker vård kan det i vårdgivarens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet tydliggöras vilket ansvar olika hälso- och sjukvårdspersonal har i processen och hur ett eventuellt överlämnande till annan sker.

Mer om förskrivningsprocessen

Hjälpmedel som inte förskrivs inom hälso- och sjukvården

Personer med funktionsnedsättning har ibland behov av hjälpmedel som inte förskrivs med Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, som grund. Det är följande:

 • Hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning behöver på arbetsplatsen, som benämns arbetshjälpmedel. Ansvaret för arbetshjälpmedel och ombyggnad av arbetsplatsen är delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 • Hjälpmedel som en anställd behöver för att inte skada sig i arbetet, så kallade arbetstekniska hjälpmedel. Att personal har den utrustning som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt är arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160). 
 • Hjälpmedel som är grundutrustning på exempelvis ett särskilt boende eller skola.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar